Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

  

     

Poleski Park Narodowy

Poleski Park Narodowy

ul. Lubelska 3a; 22-234 Urszulin,

tel. +48 (082) 571 30 71, 571 30 72, fax.: +48 (082) 571 30 03;

www: www.poleskipn.pl email: biuro@poleskipn.pl 


 Przyroda  O Parku | Geografia | Ekosystemy | Flora | Fauna | Zagrożenia |
 Kultura  Troska o kulturę miejscową |
 Edukacja  Oferta Edukacyjna | Ścieżki Przyrodniczo-edukacyjne |
 Turystyka  Regulamin Zwiedzania | Szlaki | Mapy |

 Badania naukowe

Zasady Eksploracji Naukowej |

GEOGRAFIA

Regiony PPN | Krajobraz naturalny | Budowa geologiczna | Rzeźba | Gleby | Wody powierzchniowe | Klimat

 

BUDOWA GEOLOGICZNA POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO 

 

Historia geologiczna podłoża obecnego obszaru Parku i jego otuliny udokumentowana jest aż po paleozoik. Miąższość najstarszych utworów poznanych za pomocą wierceń wynosi średnio ok. 1,5 km, a na niektórych obszarach nawet do 3 km. W profilu geologicznym występują jednak liczne luki - nie ma tu osadów permskich, triasowych i częściowo jurajskich a także w dużej mierze trzeciorzędowych. Najlepiej prezentowane są osady karbonu, kredy i czwartorzędu, które mają podstawowe znaczenie dla historii geologicznej, rzeźby i stosunków wodnych tych terenów. W Parku odsłaniają się głównie utwory czwartorzędowe. (AI)

 

Obszar Poleskiego PN położony jest na skraju głęboko zalegającej wschodnioeuropejskiej krystalicznej platformy (kraton) prekambryjskiej. Pokrywające ją głównie morskie utwory paleozoiczne są wykształcone jako dolomity wapienie piaskowce i osady marglisto-ilaste. Okres karboński zaznaczył się na obszarze Polesia Lubelskiego akumulacją organicznego materiału, z którego powstały złoża węgla kamiennego eksploatowane obecnie w tzw. Zagłębiu Lubelskim, poza terenem Parku. Znaczenie rzeźbotwórcze dla chronionego obszaru mają przede wszystkim płytko zalegające skały górnej kredy o urozmaiconej powierzchni stropowej. Są to kreda pisząca, margle i opoki, które osadzały się w strefie szelfowej morza o bujnym rozwoju organizmów. Osady trzeciorzędowe pozostawione przez morze sięgające peryferii Polesia Lubelskiego, zachowały się tylko szczątkowo w obrębie pagórów kredowych leżących pośród równin i obniżeń denudacyjnych. Duże zmiany w starej morfologii obszaru nastąpiły w czasie zlodowacenia środkowopolskiego. Na terenie Poleskiego PN większe płaty utworów glacjalnych występują wokół wypiętrzonych glacitektonicznie (pod wpływem nacisku lodu) osadów kredowych w okolicy Wólki Wytyckiej, Łomnicy i Woli Wereszczyńskiej. Śladami bytności lodowca są również głazy narzutowe skał skandynawskich osiągające średnicę nawet powyżej 1 m. Morena czołowa tworzy głównie Garb Włodawski, który wyznacza stadium recesji lodowca. Na jego przedpolu, w zasięgu obecnego Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, powstało w ten sposób wielkie rozlewisko, do którego spływały wody z topniejącego lądolodu i rzek płynących z południa. Na dnie rozlewiska, również w okresie zlodowacenia północnopolskiego, gromadziły się osady, a dopiero powstanie przełomu Wieprza koło Łęcznej spowodowało częściowy odpływ wody i przekształcenie krajobrazu na mozaikowy układ licznych, małych zbiorników wodnych. Z czasem spłycały się one i zarastały zamieniając się w torfowiska i bagna. Otaczają one zachowane do dziś jeziora Moszne, Długie, Łukie i Kraśne, rozprzestrzeniają się także na dawnych powierzchniach jeziornych, np. Durne Bagno.

 
W Poleskim PN obejmującym na północy Garb Włodawski, a na południu Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, ponad poziomem równin z torfowiskami i jeziorami, wznoszą się pagóry - ostańce zbudowane z utworów kredowych, sięgające od kilku do kilkudziesięciu metrów wysokości. W ich obrębie a także na powierzchni równin na podłożu kredowym, występują liczne zagłębienia krasowe, określane wertebami krasowymi. Pod tym względem jest to w skali Europy wyjątkowy obszar krajobrazu krasowego. (ZA)


źródło: Poleski Park Narodowy, dodano: 16.12.2005r.

    

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

     

All original material and HTML coding © Parki.pl All rights reserved.