Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

  

     

Poleski Park Narodowy

Poleski Park Narodowy

ul. Lubelska 3a; 22-234 Urszulin,

tel. +48 (082) 571 30 71, 571 30 72, fax.: +48 (082) 571 30 03;

www: www.poleskipn.pl email: biuro@poleskipn.pl 


 Przyroda  O Parku | Geografia | Ekosystemy | Flora | Fauna | Zagrożenia |
 Kultura  Troska o kulturę miejscową |
 Edukacja  Oferta Edukacyjna | Ścieżki Przyrodniczo-edukacyjne |
 Turystyka  Regulamin Zwiedzania | Szlaki | Mapy |

 Badania naukowe

Zasady Eksploracji Naukowej |

REGULAMIN 

Cennik PPN

 

REGULAMIN POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO 

 

 - W celu zachowania unikalnych walorów przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego wprowadza się określone poniżej zasady jego udostępniania:
Ruch turystyczny po terenie Parku dozwolony jest w okresie całego roku od świtu do zmierzchu.

 
 - Na terenach udostępnionych do zwiedzania grupowego i indywidualnego należy poruszać się wyłącznie po wytyczonych trasach szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych.
W Parku dopuszczalne jest uprawianie turystyki pobytowej tylko w wyznaczonych miejscach biwakowania (...)

 
 - Grupy o liczebności powyżej 10 osób, znajdujące się na ścieżkach przyrodniczych mają obowiązek korzystać z usług przewodników posiadających zezwolenie wydane przez PPN.
Pobyt grup zorganizowanych należy zgłosić do Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego PPN (...)

 
 - Osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przyrody, a w szczególności: ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z późniejszymi zmianami); rozporządzenia RM z dnia 17 stycznia 1994 roku w sprawie Poleskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 9, poz. 31) oraz podporządkowywania się poleceniom służb terenowych PPN (...)


 

REGULAMIN
Udostępniania Poleskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych

 

Obszar PPN jest udostępniany w celach edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę Parku.
W celu zachowania unikalnych walorów przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego wprowadza się określone poniżej zasady jego udostępniania:
 

1. Ruch turystyczny po terenie Parku dozwolony jest w okresie całego roku od świtu do zmierzchu.
 

2. Na terenach udostępnionych do zwiedzania grupowego i indywidualnego należy poruszać się wyłącznie po wytyczonych trasach szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych.
 

3. Wstęp na ścieżki przyrodnicze oraz korzystanie z udostępnionych obszarów i obiektów Parku dozwolone jest po uiszczeniu opłat określonych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 

4. Pracownicy Straży Parku oraz upoważnieni pracownicy Służb Parku mają prawo do kontrolowania osób przebywających się na terenie Poleskiego Parku Narodowego, oraz sprawdzania wniesienia opłat określonych w cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 

5. Opłaty określone w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu można dokonać w Ośrodku Dydaktyczno - Administracyjnym Parku w Urszulinie i w Ośrodku Dydaktyczno – Muzealnym w Załuczu Starym oraz w punktach informacji turystycznej PPN.
 

6. Dowodem wniesienia opłat opisanych w punktach 1 i 2 załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu są karty wstępu z aktualną datą.
 

7. Z opłat opisanych w punktach 1-3 załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu zwolnieni są:
 - dzieci w wieku do 7 lat;
 - osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora PPN na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody;
 - uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w PPN w zakresie uzgodnionym z dyrektorem PPN;
 - mieszkańcy gmin położonych w granicach PPN i gmin graniczących z Parkiem, tj.: Urszulin, Sosnowica, Stary Brus, Hańsk, Wierzbica, Ludwin, Sawin;
 - osoby udające się do miejsc kultu religijnego.
 

7a. Z opłat opisanych w punktach 1-3 załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu zwolnieni są przewodnicy oraz opiekunowie grup.
 

8. Opłaty w wysokości 50% stawki określonej w punktach 1-3 załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu pobiera się od:
 - uczniów szkół i studentów
 - emerytów i rencistów
 - osób niepełnosprawnych
 - żołnierzy służby czynnej
 

9. W Parku dopuszczalne jest uprawianie turystyki pobytowej tylko w wyznaczonych miejscach biwakowania, po wniesieniu odpowiedniej opłaty określonej w cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 

10. Grupy o liczebności powyżej 10 osób, znajdujące się na ścieżkach przyrodniczych mają obowiązek korzystać z usług przewodników posiadających dodatkowo zezwolenie na prowadzenie zajęć dydaktycznych wydane przez dyrektora PPN.
 

11. Grupy do 10 osób mogą poruszać się po ścieżkach przyrodniczych bez przewodnika
 

12. Udostępnianie obszarów Parku poza ścieżkami przyrodniczymi i szlakami turystycznymi do fotografowania i filmowania, a także nagrywania dźwięków i wykonywania prac artystycznych może odbywać się za zgodą dyrektora PPN po uiszczeniu stosownej opłaty lub na podstawie odrębnie zawartej umowy.
 

13. Fotografowanie i filmowanie oraz nagrywanie dźwięków i wykonywanie prac artystycznych na ścieżkach przyrodniczych może być prowadzone po wniesieniu opłat przedstawionych w pkt. 2 załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu, zaś na szlakach turystycznych bez wnoszenia dodatkowych opłat.
 

14. Pobyt grup zorganizowanych należy zgłosić do Ośrodka Dydaktyczno – Administracyjnego PPN w Urszulinie co najmniej 2 dni wcześniej.
 

15. W ciągu dnia jedną ścieżkę przyrodniczą może odwiedzić nie więcej niż 6 grup zorganizowanych.
 

16. Obsługa ruchu turystycznego i sprzedaż wydawnictw PPN może być powierzona przez dyrektora Parku osobom fizycznym, instytucjom lub organizacjom na podstawie odrębnych umów.
 

17. W celu amatorskiego połowu ryb udostępnia się stawy w pobliżu miejscowości Pieszowola: Głęboki, Graniczny, Wyhary, Dziki, Duża Zośka, Mała Zośka, Piskornik, Podgruszy, Pyrchów, Perehod, Żabi (oddz. 8n, 10c, h, i, j, k, p, y, bx, gx, 11g, j, o, y, z, ax, bx, 12i).
 

18. Amatorski połów ryb może być prowadzony wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach, po wniesieniu opłat wyszczególnionych w pkt 9 załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu przez osoby posiadające ważna kartę wędkarską.
 

19. W trakcie amatorskiego połowu ryb stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunku chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. nr 138 poz. 1559 z późniejszymi zmianami) oraz nie dopuszcza się:
 - połowu ryb wędką w porze nocnej,
 - stosowania żywych ryb jako przynęty,
 - stosowania zanęt,
 - połowu ryb wędką ze sprzętu pływającego,
 - połowu karasia pospolitego, którego wymiar nie przekracza 20 cm.
 

20. Amatorski połów ryb może być prowadzony w okresie od 1 maja do 30 listopada.
 

21. Opłaty przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu stanowią przychody Gospodarstwa Pomocniczego PPN.
 

22. Zajęcia edukacyjne
 - w Parku mogą odbywać się edukacyjne zajęcia terenowe dla studentów i młodzieży szkolnej w zakresie i na zasadach ustalonych z dyrektorem PPN.
 - zajęcia może prowadzić opiekun będący pracownikiem uczelni lub szkoły, pracownik PPN, licencjonowany przewodnik, wolontariusz lub inna osoba po uzgodnieniu z dyrektorem PPN
 - za usługi w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych świadczone przez Park zainteresowani ponoszą stosowne opłaty objęte cennikiem.
 - grupa odbywająca zajęcia dydaktyczne nie może liczyć więcej niż 25 osób.
 - w trakcie zajęć niedozwolony jest zbiór materiałów przyrodniczych oraz dokonywanie innych czynności stwarzających zagrożenie dla przyrody Parku.
 - ciekawe spostrzeżenia przyrodnicze (stanowiska roślin, obserwacje faunistyczne itp.) dokonane w trakcie zajęć terenowych powinny być zgłaszane do Ośrodka Dydaktyczno- Administracyjnego PPN.
 

23. Obozy naukowe
 - W Parku mogą odbywać się obozy naukowe organizowane przez uczelnie wyższe, instytuty naukowe i szkoły średnie.
 - Warunkiem udostępnienia terenu Parku do przeprowadzenia obozu naukowego jest uzyskanie zezwolenia dyrektora parku.
 - Każdy obóz naukowy prowadzony jest przez opiekuna z ramienia uczelni, instytutu naukowego, szkoły itp.
 - Park w miarę możliwości udziela pomocy merytorycznej, organizacyjnej itp. w prowadzeniu obozu naukowego.
 - Opiekę merytoryczną i organizacyjną z ramienia Parku sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora PPN.
 - Obozy naukowe mające na celu prowadzenia badań terenowych przedstawiają program oraz metodykę badań celem zaopiniowania przez Radę Naukową Poleskiego Parku Narodowego.
 

24. Osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przyrody, a w szczególności: ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz podporządkowywania się poleceniom służb terenowych PPN. Naruszanie zasad i przepisów obowiązujących w PPN podlega odpowiedzialności karnej.
 

25. Odwiedzający Poleski Park Narodowy są zobowiązani do znajomości i przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.


Pamiętaj o Regulaminie Poleskiego Parku Narodowego!!!

Wersja Regulaminu PPN do wydruku : 33,0 KB (bajtów: 33 792)


źródło: Poleski Park Narodowy, dodano: 16.12.2005r.

   

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

     

All original material and HTML coding © Parki.pl All rights reserved.