Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

  

     

Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy

17-230 Białowieża, Park Pałacowy 11

tel. +48 (085) 682 97 00, tel./fax. +48 (85) 681 23 06, +48 (085) 681 23 60,

http://www.bpn.com.pl bpn@bpn.com.pl 


 Przyroda  Flora | Fauna | Obszar Ochrony Ścisłej | Obręb Ochronny Hwoźnia | Ośrodek Hodowli Żubrów
 Kultura  Park Pałacowy |
 Edukacja  Edukacja Ekologiczna | Muzeum BPN | Puszczyk | Biblioteka |
 Turystyka  Zasady zwiedzania | Szlaki | Mapy | Kalendarium

 Badania naukowe

Badania Naukowe | Wydawnictwa | Staże i Praktyki | Seminaria | Placówki Naukowe |


PARK PAŁACOWY

 

PARK PAŁACOWY (pow. 47,77 ha)

 

Powstał w końcu XIX wieku wokół pałacu carskiego, zlokalizowanego na wzgórzu zwanym Pałacowym nad rzeką Narewką. Walery Kronenberg - profesor Szkoły Głównej w Warszawie, zaprojektował park w stylu angielskim charakteryzującym się swobodnym układem kompozycyjnym grup drzew i krzewów rozdzielonych rozległymi polanami. Całość uzupełniały dwa sztuczne stawy wykopane w dolinie Narewki. Początkowo w Parku Pałacowym rosło prawie 160 gatunków drzew i krzewów, zarówno rodzimych, jak i obcych, pochodzących z różnych regionów klimatycznych, głównie z Azji i Ameryki Północnej. Obecnie rośnie tu prawie 90 gatunków drzew i krzewów. Całość podlega ochronie jako zabytek architektury parkowej.

 

Najstarszym zabytkiem Parku Pałacowego jest obelisk upamiętniający polowanie Augusta III Sasa, które odbyło się 27 września 1752 roku. Wykonany z szarego piaskowca pomnik stoi na grobli między stawami. Ongiś groblą biegł gościniec zwany „Królewskim Trakiem”. Na obelisku umieszczono napisy w języku polskim i niemieckim. Oto fragment tekstu polskiego:

 

Dnia 27 Septembra 1752 Nayjaśnieysze Państwo August III Król Polski, Elek. Saski, z Królową Jeymością y królewiczami Ichm. Xawierem y Karolem tu mieli polowanie żubrów, y zabili: 42 żubrów; to jest 11 wielkich, których nayważnieyszy ważil 14 Centn. 50 funt., 7 mnieyszych; 18 żubrzyców; 6 młodych; 13 łosiów; to yest 6 z których nayważnieyszy ważiło Centn. 75 f.; 5 samic; 2 młodych; 2 sarny. Summa 57 sztuk. (…)”

  

Przed tym polowaniem, służba łowiecka przy pomocy naganki liczącej prawie tysiąc osób, zgromadziła zwierzynę w specjalnej zagrodzie zwanej „Augustowym Sadem", znajdowała się ona na terenie dzisiejszego Obszaru Ochrony Ścisłej BPN, u źródeł rzeczki Ołówka, zwanej wówczas Jelanką. Para królewska wraz z wyższymi dostojnikami zajęła miejsce na specjalnie wzniesionej trybunie. Na sygnał naganka wypędzała zwierzynę wprost pod padające z trybuny strzały. Kronikarz wspomina, iż królowa Maria Józefa własnoręcznie ubiła 20 żubrów, a czas między strzałami wykorzystywała na czytanie powieści francuskiej.

 

W czasie I wojny światowej, latem 1915 r. obelisk wywieziono w głąb Rosji. Powrócił do Białowieży dopiero w 1938 r. W trakcie przewozu obelisk uległ uszkodzeniu (pękł). Jeszcze przed II wojną ubytki zostały uzupełnione.

 

Idąc na północ od obelisku, dojdziemy do najstarszego budynku w Białowieży, dawnego dworku myśliwskiego wybudowanego w 1845 r. na użytek władz (gubernatora grodzieńskiego). Nocował w nim car Aleksander II, goszczący na polowaniu w Białowieży w 1860 r. W okresie późniejszym istniało w tym budynku swego rodzaju muzeum gromadzące pamiątki z polowań carskich: trofea myśliwskie, zdjęcia, księgę pamiątkową z wpisami gości, tudzież przedmioty z nimi związane. Był więc tam np. srebrny pucharek, którym wznosił toasty car Aleksander II czy też łopata użyta przezeń do posadzenia dębu w miejscu polowania.

 

W okresie międzywojennym budynek ten służył jako kasyno zarządzane przez Przysposobienie Wojskowe Leśników oferujące m.in. posiłki turystom i wycieczkom zbiorowym. Po wojnie mieściła się tu gospoda turystyczna i przez kilka lat przedszkole. W latach 1991-1994 przeprowadzono renowację budynku przywracając mu pierwotną postać. Koszt prac pokryto głównie z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Okazało się przy tym, iż budynek nie posiadał fundamentów, a ściany oparto na kilku kamieniach ułożonych w narożnikach, jeden z narożników stał na kamieniu młyńskim. Od 1996 roku w budynku mieści się siedziba Ośrodka Edukacji Przyrodniczej BPN.

 

Na wzgórzu pałacowym znajduje się Muzeum Przyrodniczo - Leśne im. Prof. J. Miklaszewskiego. Na jego zapleczu zachowała się brama gospodarcza - resztka pałacu carskiego, która podobnie jak pałac, wybudowana została z czerwonej cegły, wypalanej w Białowieży. Obecnie w bramie znajduje się ekspozycja poświęcona pałacowi carskiemu.

 

Pałac budowano w latach 1889- 1893 według projektu architekta Rocheforta. Główny podjazd i wejście znajdowało się od północy, tam gdzie obecnie jest wejście do Dyrekcji BPN. Sam pałac był dość rozległy. Znajdowało się tu 120 pokoi i pomieszczeń, w tym przestronne piwnice do składowania win. Wnętrza zdobiły bogate boazerie i posadzki wykonane z miejscowych gatunków drewna. Sufity zdobiły freski i obrazy malowane m. in. przez Rafała Jasińskiego. Jedna z komnat była wytapetowana znaczkami pocztowymi. Pierwotne wyposażenie pałacu wywieziono w głąb Rosji latem 1915 r.

 

Pałac zdobiły dwie wieże. Większa z nich, wieńcząca skrzydło północno - zachodnie, była ozdobiona tarczą herbową, na której u góry znajdował się herb carskiej rodziny Romanowów (czarny dwugłowy orzeł) zaś w części dolnej żubr będący herbem guberni grodzieńskiej. Obydwa herby rozdzielał ozdobny pas z głowami wilków. W okresie międzywojennym carskiego orła dwugłowego zamienił orzeł biały.

 

Główny podjazd do pałacu był oszklony. Latem zdobiły go pnące róże. Pod rosnącą naprzeciwko kępą dębów, obecnie uznanych za pomniki przyrody, na zakończenie polowań carskich i polowań prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej organizowano uroczyste pokoty prezentując ubitą zwierzynę ozdobioną zgodnie z myśliwskim obyczajem gałązkami dębu i świerka. Pokotom towarzyszyli sygnaliści grający na trąbkach myśliwskie sygnały. W okresie międzywojennym przyjeżdżali do Białowieży na polowania nie tylko goście z Warszawy, w pierwszym rzędzie Prezydent RP Ignacy Mościcki oraz dygnitarze krajowi, lecz również goście zagraniczni. Polowali tu m.in. Hermann Goering, minister spraw zagranicznych Włoch hrabia Ciano wraz z małżonką, następca tronu Rumunii książę Karol oraz Regent Węgier Horthy. Przez pewien czas w pałacu mieściły się zbiory muzeum oraz Państwowa Szkoła dla Leśniczych. Podpalony przez wycofujące się wojska niemieckie pałac spłonął w dniu 17 lipca 1944 r.

 

Przed wybudowaniem pałacu carskiego, na tym samym miejscu stał drewniany dwór myśliwski królów polskich wzniesiony za Władysława IV, a rozbudowany znacznie w czasach saskich. Z zachowanego do dziś opisu tego budynku wynika, iż front usytuowany był, od strony doliny Narewki. Znajdowało się tam duże pomieszczenie centralne - rodzaj salonu, wokół którego rozmieszczono mniejsze apartamenty sypialne dla króla i gości. Budynek spłonął w 1812 r. podczas potyczki jazdy francuskiej z oddziałem rosyjskim. Podczas powstania listopadowego Rosjanie ustawili na wzgórzu pałacowym armaty dla zwalczania oddziałów powstańczych, stąd też wzgórze pałacowe zwano czasem „Batarejką”.

 

Na zachód, od ocalałej po pożarze bramy pałacowej, znajduje się budynek dawnej stajni kozackiej, mogącej pomieścić 40 koni. Jego sylwetka wskazuje, iż na poddaszu składowano zapasy siana, na parterze zaś były boksy końskie. W odnowionym w latach 70 - tych budynku mieści się Dom Wycieczkowy PTTK.

 

W odległości 50 m na zachód od budynku stajni stoi niewielki drewniany budynek wzniesiony dla zarządcy pałacu carskiego zwany „Budynkiem Zarządu". W okresie międzywojennym i po II wojnie światowej mieszkali tu dyrektorzy parku narodowego m.in. profesorowie Józef Paczoski i jego następca - Jan Jerzy Karpińskl. W latach 1960 - 1970 mieściło się tu również biuro Białowieskiego Parku Narodowego.

 

W pobliżu dostrzegamy piętrowy budynek z czerwonej cegły zwany domem hofmarszalskim, obecnie „Domem Marszałkowskim". Wzniesiony w 1904 r. służył marszałkom dworu. Do 2002 roku w budynku tym mieściła się Dyrekcja Białowieskiego Parku Narodowego.

 

Około 100 m na północ, tuż przy ogrodzeniu Parku Pałacowego stoi „Dom Myśliwski", w którym mieszczą się pokoje gościnne BPN. Do 1963 r. w tym samym miejscu stał dawny „Dom Świcki” zajmowany przez świtę carską. Ten ładny, w przeważającej części drewniany budynek spłonął w styczniu 1963 r. w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach, tuż przed przyjazdem do Białowieży Władysława Gomułki. W chwili pożaru Gomułka gościł w białoruskiej części Puszczy, gdzie spotkał się z Nikitą Chruszczowem. Na fundamentach po spalonym budynku wybudowano obecny. Na trawniku przed „Domem Myśliwskim" rośnie młody dąb szypułkowy formy piramidalnej. Posadził go w 1974 r. Sekretarz Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (United Nations Environmental Programme) dr Maurice Strong.

 

W części południowej Parku Pałacowego, na zachód od budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, nad stawami stoją kolejne dwa zabytkowe budynki, wzniesione z czerwonej cegły w końcu XIX wieku, są to: „Dom Szoferów" oraz „Dom Łaźnia". Przy wschodnim skraju Parku Pałacowego tuż za mostem drogowym na rzece Narewce zachował się budynek dawnej elektrowni dostarczającej ongiś prąd dla pałacu carskiego a wzniesiony także w końcu ubiegłego wieku.

 

W pobliżu alejki spacerowej w północno - wschodniej części Parku Pałacowego znajduje się granitowy głaz narzutowy z trudno czytelną datą 1747 r. Głaz jest chroniony jako pomnik przyrody nieożywionej.


źródło: Białowieski Park Narodowy, dodano: 02.12.2005r.


 

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

     

All original material and HTML coding © Parki.pl All rights reserved.