Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

      

     

Babiogórski Park Narodowy

Babiogórski Park Narodowy

Zawoja 1403, 34-223 Zawoja,
tel.: +48 (033) 877 51 10 lub 877 67 02, fax.: +48 (033) 877 55 54

www: www.bgpn.pl email: park@bgpn.pl 


Przyroda  O Parku | Położenie | Klimat | Geologia | Rzeźba | Gleby | Hydrologia | Fauna | Flora | Ochrona | Rezerwat Biosfery |
Kultura   
Edukacja  Oferta Edukacyjna | Wystawa | Ogród |
Turystyka  Regulamin | Bilety Wstępu | Szlaki | Ścieżki Edukacyjne | Mapa |
Badania naukowe Historia Badań | Badania Naukowe | Zasady Prowadzenia Badań |

OCHRONA

Ekosystemy Leśne | Ochrona Gatunkowa | Przyroda Nieożywiona | Ekosystemy Nieleśne | Plan Ochrony |

 

OCHRONA EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH

 

Wśród ekosystemów występujących w BgPN zdecydowanie przeważają ekosystemy leśne. Zajmują one 2863 ha i stanowią 84% powierzchni Parku.

 

Zachowane, pierwotne bory świerkowe oraz lasy bukowe i bukowo-jodłowe poddane są ochronie ścisłej. W ochronie ścisłej wszelka ingerencja człowieka jest całkowicie zaniechana. Prowadzone są tutaj badania naukowe, jest rejestrowany przebieg naturalnych procesów przyrodniczych. Obszar ten jest też udostępniony do zwiedzania. Wędrując po szlakach turystycznych można z bliska zobaczyć las, kształtowany wyłącznie przez siły natury.

 

Niżej położone lasy były niegdyś eksploatowane przez człowieka. W odróżnieniu od lasów pierwotnych są one znacznie przekształcone. Są niestabilne. Są narażone, w znacznie większym stopniu niż lasy pierwotne, na gwałtowne zmiany. Przyczyną nagłych zmian może być wichura, rozwój grzybów pasożytniczych, masowy pojaw owadów żywiących się igliwiem lub łykiem. Obszary te objęto ochroną czynną. Prowadzone są tutaj zabiegi mające na celu unaturalnienie drzewostanów oraz wzmocnienie jego odporności na działanie czynników zewnętrznych i ograniczenie liczebności owadów do poziomu nie naruszającego równowagi biologicznej.

 

Na obszarze Parku znajduje się kilka enklaw nie będących w zarządzie Parku. Znaczną ich część zajmują lasy. Objęto je ochroną krajobrazową. Prowadzona jest tutaj gospodarka leśną „przyjazna naturze”. Właścicielami lasów niepaństwowych na obszarze Parku są Wspólnota Gruntowa i Leśna mieszkańców wsi Zawoja oraz spółki osób fizycznych.

 

Priorytetem ochrony lasów na obszarze Parku jest w pierwszym rzędzie zachowanie unikatowego w Polsce kompleksu ekosystemów o wyraźnej strefowości, wysokim stopniu naturalności oraz różnorodności przyrodniczej.


Wiatrowały w lasach prywatnych
Przy Polanie Krowiarki są rozległe wiatrowały w lasach urbarialnych. Widać je zarówno z Polany Krowiarki, jak i ze szlaku turystycznego na Diablak. Właściciele z Zubrzycy szybko usuwają wiatrowały by uchronić je przed deprecjacją. Lasy te są w otulinie Parku.

 

Wiatrowały w Babiogórskim Parku Narodowym
Największy wiatrołom w historii Parku miał miejsce w listopadzie 2004 r. Szczególnie w południowej i wschodniej części Parku. Wiatr powalił drzewa o masie bez mała 10 tys. m3.

 

Ochrona ścisła

W lasach poddanych ochronie ścisłej chronione są naturalne procesy. Huragany są jednym z istotnych elementów przyrody kształtujących ekosystemy leśne. Powalone drzewa pozostają więc nadal pod ochroną. Można je zobaczyć ze niebieskiego szlaku turystycznego - tuż przy Mokrym Stawku. W ochronie ścisłej nie są wykonywane żadne zabiegi ingerujące w ekosystemy. Działania Parku ograniczone są wyłącznie do przecinki drzewa powalonych na szlaki turystyczne i przesunięcie odcinków drzew do lasu.

 

Ochrona czynna

Ochroną czynną objęte są lasy niegdyś użytkowane gospodarczo, poszczególne składniki ekosystemu nie mają jeszcze wykształconych w dostatecznym stopniu mechanizmów samoregulacji. W razie wystąpienia czynnika naruszającego równowagę np. masowego pojawu owadów po wystąpieniu wiatrołomów może dojść do gwałtownego rozpadu warstwy dominujących drzewostanów świerkowych. Park prowadzi działania ochronne mające na celu minimalizację takiego zagrożenia.

 

Sposób postępowania z wiatrowałami był dyskutowany na posiedzeniu Rady Naukowej Parku, w skład której wchodzą specjaliści z różnych dziedzin nauki. W wypracowanej opinii wskazano na potrzebę prowadzenia działań ochronnych, włączeniu powstałych luk i przerzedzeń do planu przebudowy drzewostanów oraz prowadzenia monitoringu pozwalającego na precyzyjne określenie wpływu działań ochronnych na zmiany w ekosystemach leśnych w długiej perspektywie czasu.


Korniki
Świat owadów Babiogórskiego Parku Narodowego jest olbrzymi i nie poznany do końca. Występuje tutaj przeszło 3 tysiące gatunków owadów, z czego najliczniejszą grupą są chrząszcze (Coleoptera).

 

Obecnie z terenu Babiej Góry znanych jest 1508 gatunków tych owadów.

 

Do grupy tej należy również kornik drukarz (Ips typographus L.). Mały chrząszcz długości 4-6 mm, którego występowanie w masywie Babiej Góry zaznacza się wyraźnie, szczególnie w reglu dolnym poprzez coroczne usychanie tysięcy drzew.

 

Owad ten wraz z innymi kornikami np. rytownikiem pospolitym (Pityogenes chalcographus L.), kornikiem drukarczykiem (Ips amitinus EICHH.) oraz Czterooczakiem świerkowcem (Polygraphus poligraphus L.) licznie występującymi w Parku silnie przyspiesza rozpad drzewostanów świerkowych będąc dużym zagrożeniem dla ich istnienia.

 

Ponieważ świerczyny zajmują 80% powierzchni Parku koniecznym było podjęcie czynnej formy ochrony w najsilniej zagrożonych drzewostanach BgPN. Dlatego też usuwana jest część drzew zasiedlonych przez zespół korników, które następnie są korowane, a kora wraz z kornikami niszczona. Prowadzony jest również stały monitoring rozwoju w/w gatunków za pomocą pułapek klasycznych i feromonowych.

 

Obserwacje te dają coroczny obraz liczebności populacji tych owadów ukazując rozwój gradacji.


Hodowla lasu
Celem wszelkiej działalności podejmowanej w ekosystemach leśnych jest doprowadzenie drzewostanów do stanu naturalnego, czyli takiego w którym skład gatunkowy, struktura drzewostanu przypomina las naturalny. Skład gatunkowy w lesie naturalnym zależy od różnych czynników np.:

 - gleby,
 - wilgotności,
 - wysokości nad poziomem morza.

 

W BgPN najbardziej zniekształcone przez człowieka są drzewostany położone w piętrze wysokości regla dolnego. Tam gdzie pierwotnie były ekosystemy leśne złożone z gatunków liściastych, sztucznie posadzono jednogatunkowe drzewostany świerkowe. Te drzewostany są bardzo narażone na różne klęski: np. wiatrołomy, gradacje owadów. Bardzo zniekształcone przez człowieka ekosystemy leśne nie są w stanie samoistnie powrócić do stanu pierwotnego. 

 

Dlatego w drzewostanach najbardziej zniekształconych prowadzi się różne zabiegi:

- Zbiór nasion takich gatunków jak: jodła, buk, klon zwyczajny, jawor i inne.

 
- Prowadzenie szkółki - z zebranych nasion na terenie BgPN jest produkowany materiał sadzeniowy, czyli kilkuletnie sadzonki małych drzewek, które następnie sadzi się w lesie. Materiał sadzeniowy używany w BgPN pochodzi tylko z nasion zebranych na terenie Parku.

 
- Dolesienia luk i przerzedzeń Zabieg wykonuje się w ekosystemach leśnych, w których drzewostan został wprowadzony w sposób sztuczny (posadzony przez człowieka), jego skład gatunkowy jest niezgodny z siedliskiem – najczęściej są to monokultury świerkowe. Ponadto nie ma domieszki innych gatunków poza świerkiem i nie istnieje możliwość że las samodzielnie powróci do swego naturalnego stanu. W miejscach gdzie pojawiają się luki i przerzedzenia w drzewostanie wysadza się gatunki drzew zgodnych z siedliskiem tj. jadły, buka, jawora, klona zwyczajnego, jesiona. Luki i przerzedzenai pojawiają się samoistnie na skutek oddziaływania wiatru, owadów i grzybów atakujących drzewa.

 
- Pielęgnacja gleby, koszenie roślinności przeszkadzającej we wzroście sadzonek na uprawach Zadanie to jest realizowane przez wykaszanie roślinności przy pomocy kosy leśnej lub sierpa, w czasie ich największego rozwoju. Wykasza się tylko te powierzchnie na których roślinność rozwija się tak bujnie, że mogłaby zagrozić młodym drzewkom.

 
- Cięcia regulujące Stosowane są w uprawach i młodnikach oraz odnowieniach podokapowych o składzie gatunkowym częściowo zgodnym z docelowym. Ich intensywność zależy od stopnia zgodności składu gatunkowego, a celem jest regulacja tego składu. W praktyce będzie się to sprowadzało najczęściej do usuwania nadmiaru świerka. Cięcia regulujące stosuje się także w przypadku, gdy zamiast spodziewanego naturalnego odnowienia gatunków docelowych, pojawi się lite odnowienie świerkowe. Wtedy intensywność cięć może być lokalnie wysoka. W drzewostanach w fazie inicjalnej o dużym zwarciu cięcia regulujące należy wykonywać w dwóch nawrotach.


źródło: Babiogórski Park Narodowy, dodano: 18.01.2006r.

     

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

Link Exchange: EcoTravel | Ojców | Pieskowa Skała | Jaskinia Ciemna | Noclegi | dodaj linka...

     

 

    

  

All original material and HTML coding © 2006 Parki.pl All rights reserved.