Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

      

     

Babiogórski Park Narodowy

Babiogórski Park Narodowy

Zawoja 1403, 34-223 Zawoja,
tel.: +48 (033) 877 51 10 lub 877 67 02, fax.: +48 (033) 877 55 54

www: www.bgpn.pl email: park@bgpn.pl 


Przyroda  O Parku | Położenie | Klimat | Geologia | Rzeźba | Gleby | Hydrologia | Fauna | Flora | Ochrona | Rezerwat Biosfery |
Kultura   
Edukacja  Oferta Edukacyjna | Wystawa | Ogród |
Turystyka  Regulamin | Bilety Wstępu | Szlaki | Ścieżki Edukacyjne | Mapa |
Badania naukowe Historia Badań | Badania Naukowe | Zasady Prowadzenia Badań |

REGULAMIN DLA ZWIEDZAJĄCYCH

 

REGULAMIN DLA ZWIEDZAJĄCYCH BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

 

Ze względu na jasno wyznaczony priorytet ochrony przyrody, zwiedzanie parku narodowego podlega określonym regulacjom i ograniczeniom.

Regulacje te maja na celu nie dopuszczanie do naruszenia równowagi biologicznej i powstania trwałych zniszczeń w przyrodzie.


REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA

BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

 

§ 1.

 

1. Na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.

2. Babiogórski Park Narodowy zachowuje różnorodność biologiczną, zasoby, twory i składniki przyrody nieożywionej i walory krajobrazowe, przywraca właściwy stan zasobów i składników przyrody oraz odtwarza zniekształcone siedliska przyrodnicze, siedliska roślin, siedliska zwierząt lub siedliska grzybów.

3. Obszar Babiogórskiego Parku Narodowego jest udostępniony w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku narodowym.

 

§ 2.

 

Przebywający na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego zobowiązani są do przestrzegania regulaminu udostępniania turystycznego.

 

§ 3.

 

Ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających, niektóre szlaki mogą być okresowo zamknięte dla ruchu turystycznego.

 

§ 4.

 

1. Za wstęp do Babiogórskiego Parku Narodowego lub na niektóre jego obszary oraz za udostępnianie Parku lub niektórych jego obszarów są pobierane opłaty.

2.Wysokość opłat o których mowa w ust.1 określa odrębne Zarządzenie dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego.

3. Opłaty o których mowa w ust.1, uiszcza się w formie wykupienia biletu wstępu w miejscach pobierania opłat lub wnosi na rachunek bankowy Babiogórskiego Parku Narodowego.

 

§ 5.

 

Turystyka zorganizowana (wycieczki zbiorowe) może odbywać się wyłącznie pod kierunkiem uprawnionych przewodników posiadających licencje Babiogórskiego Parku Narodowego uprawniające do oprowadzania wycieczek po jego terenie, lub pod opieką pracowników Parku. Ilość osób prowadzonych przez jednego przewodnika nie może przekraczać 35 osób.

 

§ 6.

 

Na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego zabrania się :

1/ chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz miejsc ich rozrodu;

2/ polowania;

3/ pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;

4/ użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników

przyrody;
5/ pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków

roślin i zwierząt, minerałów;
6/ palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;

7/ prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony;

8/ zbioru dziko rosnących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;

9/ amatorskiego połowu ryb;

10/ ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;

11/ wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną;

12/ wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych;

13/ ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na nieruchomościach będących w trwałym zarządzie parku narodowego, wskazanymi przez dyrektora parku narodowego;

14/ umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem parku, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego;

15/ zakłócania ciszy;

16/ biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;

17/ organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody dyrektora parku narodowego.

 

§ 7.

 

Zwiedzających Babiogórski Park Narodowy obowiązuje stosowanie się do wskazówek i poleceń pracowników Służby Parku Narodowego.

 

§ 8.

 

Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie podlega karze zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 

Dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego.


Wersja Regulaminu BgPN do wydruku : 27,5 KB (bajtów: 28 160)


źródło: Babiogórski Park Narodowy, dodano: 18.01.2006r.

     

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

Link Exchange: EcoTravel | Ojców | Pieskowa Skała | Jaskinia Ciemna | Noclegi | dodaj linka...

     

 

    

  

All original material and HTML coding © 2006 Parki.pl All rights reserved.