Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

      

     

Babiogórski Park Narodowy

Babiogórski Park Narodowy

Zawoja 1403, 34-223 Zawoja,
tel.: +48 (033) 877 51 10 lub 877 67 02, fax.: +48 (033) 877 55 54

www: www.bgpn.pl email: park@bgpn.pl 


Przyroda  O Parku | Położenie | Klimat | Geologia | Rzeźba | Gleby | Hydrologia | Fauna | Flora | Ochrona | Rezerwat Biosfery |
Kultura   
Edukacja  Oferta Edukacyjna | Wystawa | Ogród |
Turystyka  Regulamin | Bilety Wstępu | Szlaki | Ścieżki Edukacyjne | Mapa |
Badania naukowe Historia Badań | Badania Naukowe | Zasady Prowadzenia Badań |

ZASADY PROWADZENIA BADAŃ

 

ZASADY PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH NA TERENIE BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

 

Niekiedy obiektem badań stają się bardzo rzadkie gatunki, których populacje mogą liczyć zaledwie kilka-kilkadziesiąt osobników. W tym przypadku ograniczenia w prowadzeniu badań są bezwzględnie potrzebne. Dotyczy to również badań, które mogą być realizowane poza terenem Parku lub tych, których „jakość” budzi wątpliwości.

 

Zainteresowani prowadzeniem prac naukowo – badawczych na terenie BgPN zobowiązani są do złożenia wniosku do Dyrektora Parku o wydanie zezwolenia na prowadzenie badań. Zasady ubiegania się o pozwolenie na prowadzenie badań naukowych jak również sposobu prowadzenia badań określa Zarządzenie Dyrektora BgPN w sprawie prowadzenia badań (Nr uchwały 125/03 z dnia 01.01.2003 r.).

 

Zasady prowadzenia działalności naukowej w Babiogórskim Parku Narodowym
 

1. Cele badań naukowych:

 1. Szczegółowe poznanie i zinwentaryzowanie elementów przyrody żywej i nieożywionej.
  Dostarczenie naukowych podstaw ochrony przyrody Parku.

 2. Poszukiwanie i udoskonalanie metod i systemów monitorowania oraz prognozowania zmian w środowisku przyrodniczym Parku.

 3. Poznanie zjawisk i procesów o charakterze ogólnoprzyrodniczym, których zbadanie jest możliwe tylko na terenie parku narodowego ze względu na charakter, stopień naturalności i stan ochrony przyrody parku.

 4. Poznanie i określenie stopnia reprezentatywności i odrębności przyrody Parku w stosunku do przyrody regionu.

 5. Poznanie wpływu wszystkich aspektów działalności człowieka na przyrodę Parku.
  Pierwszeństwo w realizacji mają badania długofalowe i kompleksowe, w tym monitoring i inwentaryzacja zasobów.

2. Dopuszczalne metody badawcze

 1. Preferowanym sposobem prowadzenia badań jest obserwacja jako metoda nieinwazyjna.

 2. Stosowanie metod eksperymentalnych i inwazyjnych, naruszających organizację lub wpływających na funkcjonowanie układów ekologicznych, można dopuścić w wyjątkowych przypadkach, a warunki eksperymentu muszą zostać zaopiniowane pozytywnie przez Radę Parku. Pozyskanie okazów przyrodniczych powinno odbywać się tylko w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia badań.

 3. Nie dopuszcza się stosowania metod badawczych polegających na pozyskaniu roślin i zabijaniu zwierząt z gatunków rzadkich i zagrożonych na terenie Parku i w skali kraju.

 4. Wykluczone jest stosowanie eksperymentów powodujących nieodwracalne zmiany środowiska przyrodniczego.

 5. Niedopuszczalna jest introdukcja obcych gatunków (podgatunków, ras) roślin, grzybów i zwierząt.

 6. Okazy przyrodnicze uzyskane w trakcie badań nie mogą być przejęte na własność badacza, lecz powinny być zdeponowane w jednostce muzealnej lub instytucie naukowym posiadającym kolekcję.

3. Udostępnianie Parku do badań

 1. Działalność naukowa może być prowadzona wyłącznie na podstawie zezwolenia Dyrektora Parku.

 2. Dyrektor wydaje zezwolenie po zasięgnięciu opinii Rady Parku oraz działu nauki Parku. Opinia Rady nie jest konieczna przy pracach krótkoterminowych, niezwiązanych z ingerencją w środowisko przyrodnicze Parku z wyjątkiem badań prowadzonych na terenie objętym ochroną ścisłą.

 3. Badania naukowe w Parku mogą prowadzić instytucje naukowe, a organizacje i towarzystwa przyrodnicze oraz osoby prywatne po uzyskaniu referencji instytucji naukowych. W Parku mogą również być prowadzone badania naukowe lub wykonywane ekspertyzy: zlecone przez Dyrektora Parku innym instytucjom lub ich pracownikom, własne, realizowane przez pracowników Parku.

 4. Studenci wykonujący badania w ramach prac magisterskich, inżynierskich i dyplomowych muszą przedstawić wniosek o zgodę na realizację badań podpisaną przez naukowego opiekuna.

 5. Instytucje lub osoby z zagranicy mogą występować o zgodę na prowadzenie badań po uzyskaniu pozytywnej opinii współpracującego z nimi polskiego ośrodka naukowego .

 6. Pisemny wniosek o zgodę na realizację badań w Parku powinien zawierać: pełny tytuł tematu badawczego, informacje o celu badań i ich znaczeniu, sformułowaną tezę badawczą, opis założeń metodycznych badań, informacje o terminie i miejscu realizacji prac terenowych, uzasadnienie konieczności prowadzenia badań na terenie Parku, określenie charakteru i ilości materiału dokumentacyjnego planowanego do pozyskania na terenie Parku wraz z uzasadnieniem konieczności jego pobrania, dane o kierowniku oraz o wielkości zespołu badawczego, określenie zakresu oczekiwanej pomocy ze strony Parku, zobowiązanie, że wyniki badań zostaną przekazane Parkowi (zob. pkt IV – 1).

 7. Rozpoczęcie prac badawczych może nastąpić dopiero po uzyskaniu zezwolenia określającego warunki i zasady realizacji badań. Zezwolenie należy przedstawiać w trakcie prac w terenie na każde żądanie służb Parku.

 8. Zamiar zakładania powierzchni badawczych na terenie BPN wymaga uzgodnienia ich lokali­zacji, oznakowania granic i obiektów pomiarowych. Po założeniu powierzchni w terenie, prowadzący badania zobowiązany jest do złożenia w BPN dokumentacji kartograficznej ich rozmieszczenia oraz opisu technicznego. Powierzchnie czasowe powinny być zlikwidowane po wykonaniu badań, wszelkie oznacze­nia i wyposażenie usunięte, a teren przywrócony do stanu wyjściowego.

 9. Niestosowanie się do warunków określonych w zezwoleniu może spowodować jego cofnięcie.

 10. W terminie do 31 stycznia każdy wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia krótkiego sprawozdania z przebiegu badań i informacji o zebranym materiale w minionym roku kalendarzowym.

 11. Po zakończeniu tematu wykonawca zobowiązany jest w ciągu 6 miesięcy złożyć sprawozdanie końcowe, zawierające informacje o sposobie publikowania wyników badań i miejscu przechowywania zebranych materiałów dokumentacyjnych.

 12. Park może zobowiązać instytucję badawczą do zebrania duplikatu materiałów naukowych i przekazania ich do zbiorów Parku. O wymaganiach takich wykonawca musi zostać poinformowany przy otrzymaniu zgody na prowadzenie badań.

 13. Wnioski należy nadsyłać do 31 października roku poprzedzającego planowane badania. Wyjątkowo w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wnioskowanie o zgodę na realizację tematu badawczego w roku bieżącym, ale nie później niż do 3I marca.

 14. Dla badań prowadzonych w ramach projektów badawczych realizowanych ze środków KBN pożądane jest uzyskanie opinii Rady Parku przed złożeniem wniosku do KBN.

4. Gromadzenie i udostępnianie materiałów badawczych

 1. Realizatorzy tematów naukowych zobowiązani są do przekazania do biblioteki Parku 2 egzemplarzy opublikowanych wyników prac. W przypadku badań zakończonych, których wyniki nie zostały opublikowane – 1 egzemplarz zawierający rezultaty badań. Jeśli badania nie zostały podsumowane, należy złożyć szczegółowe sprawozdanie.

 2. Udostępnianie innym osobom niepublikowanych materiałów badawczych znajdujących się w zbiorach Parku wymaga poinformowania o tym ich autora i odnotowania tego w ewidencji parkowej.

 3. Instytucje naukowe i osoby, które zamierzają pozbyć się materiałów naukowych pochodzących z terenu BPN, powinny przekazać je do zbiorów Parku.


źródło: Babiogórski Park Narodowy, dodano: 18.01.2006r.

     

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

Link Exchange: EcoTravel | Ojców | Pieskowa Skała | Jaskinia Ciemna | Noclegi | dodaj linka...

     

 

    

  

All original material and HTML coding © 2006 Parki.pl All rights reserved.