Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

  

     

Park Narodowy Gór Stołowych

Park Narodowy "Gór Stołowych"

ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój

tel./fax.: +48 (074) 866 14 36

www: www.pngs.pulsar.net.pl email: pngs@interia.pl 


 Przyroda  O Parku | Geologia i Morfologia | Flora | Fauna
 Kultura   
 Edukacja  Ścieżki | Oferta | Muzeum Żaby | Ochrona Płazów |
 Turystyka  Góry Stołowe | Informacje | Szlaki | Narty | Wspinaczka | Mapy |

 Badania naukowe

Pracownia Naukowa | Szczeliniec |


INFORMACJE Regulamin Zwiedzania PNGS | Informacje Krajoznawcze | Informacje Praktyczne | Przejścia Graniczne na terenie PN Gór Stołowych

  

REGULAMIN DLA ZWIEDZAJĄCYCH PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

 

Zarządzenie nr 4/2005 z dnia 01 maja 2005r.
Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych
Na podstawie art. 101. ust. 1 i art. 102. ust. 2 w związku z art. 12 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880) w sprawie udostępniania i korzystania z zasobów przyrodniczych Parku Narodowego Gór Stołowych
 

§ 1

 
Na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych wyznaczam:
1. Miejsca do palenia ognisk i wyrobów tytoniowych, używania urządzeń do grillowania
oraz źródeł światła o otwartym płomieniu, którymi są:
a. Parking w oddz. 62 h, k - O.O. Batorów (Hutniczy Most)
b. Parking w oddz. 50 f - O.O. Radków (Kształtna Łąka)
c. Parking w oddz. 133 h - O.O. Jeleniów (polana YMCA)
d. Miejsce odpoczynku w oddz. 26 b - O.O. Studzienna (Górne Wambierzyce)
e. Miejsce odpoczynku w oddz. 15 d - O.O. Radków (na Posnej)
Palenie ognisk dopuszczalne jest tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych.
 

2. Miejsca do palenia wyrobów tytoniowych to oprócz parkingów wymienionych powyżej, także miejsca oznaczone tablica o treści „Tu wolno palić”. Używanie źródeł ognia w miejscach określonych w pkt. 1 i 2 dopuszczalne jest w odległości nie mniejszej niż 4 m od ściany lasu.
 

3. Miejsca do zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części tj. jagód – owoców borówki brusznicy, czernicy, malin i jeżyn oraz grzybów jadalnych to teren PNGS poza uprawami leśnymi do 4 m wysokości i ogrodzonymi powierzchniami leśnymi oraz oznaczonymi terenami ochrony ścisłej i ostojami zwierzyny, a także ogrodzonymi strefami ochrony bezpośredniej ujęć wody.
 

4. Miejsca do wspinaczki wg zasad obowiązujących w skałach piaskowcowych to:
a. Szczeliniec Wielki – ściany południowo wschodnie (od schodów wejściowych do południowego tarasu widokowego) – oddz. 41 h - O.O. Pasterka
b. Narożnik – oddz. 112 a - O.O. Karłów
c. Kopa Śmierci (od Narożnika do Trzmielowej Jamy) oddz. 111 a, b - O.O. Karłów
d. Pod Starym Biwakiem – oddz. 106 f, d, m - O.O. Karłów
e. Radkowskie Skały (Baszty) – ściany masywu wzdłuż zielonego szlaku z wyłączeniem skałek ostancowych na wierzchowinie – oddz.13 - O.O. Radków
f. Filary Skalne (od Stroczego Zakrętu do Kamieniołomu) – w okresie od 15 lipca do 3 listopada – oddz. 30 a,b,o; 33 b, c - O.O. Radków
Trasy dojścia i powrotu do wyznaczonych miejsc wspinaczkowych będą trwale oznaczone w terenie. Oznaczenia będą w postaci malowanych piktogramów przedstawiających postać wspinacza. Uprawianie wspinaczki skałkowej możliwe jest tylko w okresie od 15 kwietnia do 3 listopada, z wyłączeniem pkt. 4 ppkt. f
 

5. Lokalizacja miejsc, o których mowa w powyższym zarządzeniu przez osoby chcące wykonywać czynności na terenie parku narodowego takie jak palenie ognia, palenie tytoniu, zbiór jagód, malin, jeżyn i grzybów, a także wspinaczki następuje poprzez należyta staranność w odczytywaniu informacji posadowionych na terenie parku narodowego a także poprzez kontakt osobisty z pracownikami terenowymi Służby Parku lub też telefonicznie z pracownikami Dyrekcji PNGS w Kudowie Zdroju.
 

§ 2

 
Wprowadza się opłatę za udostępnianie obszaru Parku do wspinaczki.
Powyższą opłatę zobowiązane są uiszczać zarówno osoby dokonujące wspinaczki jak również
pozostałe osoby przebywające w rejonach wspinaczkowych PNGS.
 

§ 3

 
Opłatę za udostępnianie Parku do wspinaczki uiścić można w:
a) siedzibie Dyrekcji PNGS ( w godz. od 8.00 do 15.00 – do poniedziałku do piątku)
b) w siedzibach Obwodów Ochronnych Pasterka, Karłów i Radków (w godzinach od 13.30 do 15.30 – od poniedziałku do piątku)
c) w punktach sprzedaży biletów na Błędnych Skałach i Szczelincu Wielkim (w godzinach funkcjonowania ww. punktów, we wszystkie dni tygodnia)
 

§ 4

 
Osoba prowadząca działalność wspinaczkowa lub znajdująca się w rejonach dopuszczonych odrębnym zarządzeniem Dyrektora PNGS do wspinaczki, zobowiązana jest posiadać i okazywać na wezwanie pracowników Służby Parku lub innych uprawnionych organów dowód wpłaty (paragon fiskalny) wraz z imiennym dokumentem KP wydanym przy uiszczaniu opłaty określonej w § 2 zarządzenia.
 

§ 5

 
Na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody z dn. 16 kwietnia 2004r zabrania się.:
1) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego;
2) rybactwa, z wyjątkiem obszarów ustalonych w planie ochrony albo w zadaniach
ochronnych;
3) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;
4) polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych;
5) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
6) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;
7) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody;
8) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu;
9) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;
10) palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
11) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony;
12) stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nawozów;
13) zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
14) amatorskiego połowu ryb, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych;
15) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
16) wprowadzania psów na obszary objęte ochrona ścisła i czynna, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony oraz psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochrona czynna, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas;
17) wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
18) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na nieruchomościach będących w trwałym zarządzie parku narodowego, wskazanymi przez dyrektora parku narodowego;
19) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochrona przyrody, udostępnianiem parku albo rezerwatu przyrody, edukacja ekologiczna, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochrona bezpieczeństwa i porządku powszechnego;
20) zakłócania ciszy;
21) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania, z wyjątkiem akwenów lub szlaków wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
22) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
23) biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
24) prowadzenia badań naukowych - w parku narodowym bez zgody dyrektora parku;
25) wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, bez zgody ministra właściwego do spraw środowiska;
26) wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
27) organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody dyrektora parku narodowego
 

§ 6

 
Zakazy, o których mowa w § 2, nie dotyczą:
1) wykonywania zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych; 

2) likwidacji nagłych zagrożeń oraz wykonywania czynności nieujętych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych, za zgoda organu ustanawiającego plan ochrony lub zadania ochronne;
3) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym;
4) wykonywania zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
5) obszarów objętych ochrona krajobrazowa w trakcie ich gospodarczego wykorzystywania przez jednostki organizacyjne, osoby prawne lub fizyczne oraz wykonywania prawa własności, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 

§ 7

 
Podczas zwiedzania obiektów turystycznych „Szczeliniec Wielki” i „Błędne Skały” wymagane jest posiadanie ważnego biletu wstępu, nabytego zgodnie z zasadami określonymi przez Dyrektora PNGS. Bilety wstępu na "Szczeliniec Wielki" i "Błędne Skały" można nabywać w punktach sprzedaży usytuowanych przy obiektach turystycznych.
 

§ 8

 
Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego zarządzenia oraz przepisów ustawy o ochronie przyrody prowadza pracownicy Służby Parku oraz upoważnieni przez Dyrekcje Parku przedstawiciele organizacji działających na rzecz ochrony przyrody.
 

§ 9

 
Informacje na temat zasad korzystania z zasobów przyrodniczych Parku Narodowego Gór
Stołowych uzyskać można w:
1. Dyrekcji PNGS, Kudowa Zdrój, ul. Słoneczna 31 tel. 86-61-436, 86-62-097 lub 0507156111
2. Leśniczówce "Karłów" tel. 87-12-165, 0507080627
3. Leśniczówce "Pasterka" tel. 87-12-162, 0507080537
4. Leśniczówce "Jeleniów" tel. 86-61-396, 0507080139
5. Leśniczówce "Batorów" tel. 0507080593
6. Leśniczówce „Studzienna” tel. 86-82-101, 0507080148
7. Leśniczówce „Czermna” tel. 0507080638
 

§ 10

 
Uchyla się Zarządzenie Dyrektora PNGS nr 2/2004 z dnia 12.08.2004r.
 

§ 11

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2005r.
 

Dyrektor PNGS
mgr Krzysztof Baldy


Wersja do wydruku: 40,7 KB (bajtów: 41 711); 37,5 KB (bajtów: 38 400)źródło: Park Narodowy Gór Stołowych, dodano: 08.12.2005r.

 

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

     

All original material and HTML coding © Parki.pl All rights reserved.