Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

      

     

Woliński Park Narodowy

Woliński Park Narodowy

ul. Niepodległości 3a, 72-500 Międzyzdroje
tel.: +48 (091) 328 07 27, 328 07 37, fax.: +48 (091) 328 03 57

www: www.wolinpn.pl email: wolinskipn@wolinpn.pl 


 Przyroda  O Parku | Krajobraz | Wody | Flora | Fauna
 Kultura   
 Edukacja  Muzeum WPN | Zagroda | Biblioteka |
 Turystyka  Zasady zwiedzania | Szlaki | Aktywnie | Atrakcje | Informator

 Badania naukowe

Badania | Historia | Znaczenie | Tematy |


ZASADY ZWIEDZANIA WPN

  

ZASADY UDOSTĘPNIANIA TURYSTYCZNEGO WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

  

Od kilkunastu lat w polskim społeczeństwie obserwuje się zmianę stylów i preferowanych wartości życia, które dotyczącą również wypoczynku i modelu uprawianej turystyki. Model ten zwany często ekoturystyką, turystyka zieloną, turystyka przyjazną środowisku znajduje oczywiście swoje odzwierciedlenie w Wolińskim Parku Narodowym. Tutaj wszystkie działania osób bezpośrednio zaangażowanych w udostępnianie turystyczne Parku, zmierzają do takiego zagospodarowania opisywanego terenu, które w maksymalny sposób ograniczy negatywny wpływ nadmiernej frekwencji na środowisko przyrodnicze. Jednym z powszechnie stosowanych sposobów jest wyznaczanie miejsc koncentracji ruchu turystycznego, gdzie następnie planuje się przebieg szlaku turystycznego lub tworzy punkt widokowy. Działanie takie, w istotny sposób ogranicza penetrację terenu Parku, a jednocześnie pozwala na pokazanie odwiedzającym najbardziej atrakcyjnych i pożądanych jego fragmentów. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym popularność opisywanych miejsc jest doposażenie ich w tablice informacyjno – dydaktyczne. Szerzenie edukacji ekologicznej przy jednoczesnym udostępnianiu obszarów Parku jest posunięciem bardzo trafnym, gdyż to właśnie edukacja powoduje wzrost świadomości społeczeństwa również w odniesieniu do form uprawianego wypoczynku.

 

Informacja turystyczna

 

Informację turystyczną w WPN tworzą: mapy, przewodniki, foldery oraz broszury dostępne w punktach sprzedaży (kasach) w Muzeum Przyrodniczym i Zagrodzie Pokazowej Żubrów. Oprócz tej formy informacji, Park posiada również informację terenową umieszczoną na:

 - mapach turystycznych (44 szt.)
 - planszach informacyjnych (17 szt.)
 - tablicach regulaminowych (31 szt.)
 - tablicach z logo Parku (32 szt.)
 - planszach dydaktycznych (7 szt.)
 - piktogramach (183 szt.)
 - rogatkach - witaczach (15 szt.)


REGULAMIN WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

 

Status i zasady funkcjonowania parków narodowych w Polsce reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Szczególnie istotny dla osób odwiedzających Woliński Park Narodowy jest art. 15 tejże ustawy, wyznaczający ramy zachowań dopuszczalnych na obszarze Parku.

 

W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się:

 

1. budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego albo rezerwatu przyrody;

 
2. rybactwa, z wyjątkiem obszarów ustalonych w planie ochrony albo w zadaniach ochronnych;

 
3. chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;

 
4. polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych ustanowionych dla rezerwatu przyrody;

 
5. pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;

 
6. użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;

 
7. zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody;

 
8. pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu;

 
9. niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;

 
10. palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;

 
11. prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony;

 
12. stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nawozów;

 
13. zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;

 
14. amatorskiego połowu ryb, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych;

 
15. ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;

 
16. wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony oraz psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas;

 
17. wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;

 
18. ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na nieruchomościach będących w trwałym zarządzie parku narodowego, wskazanymi przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;

 
19. umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem parku albo rezerwatu przyrody, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego;

 
20. zakłócania ciszy;

 
21. używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania, z wyjątkiem akwenów lub szlaków wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;

 
22. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;

 
23. biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;

 
24. prowadzenia badań naukowych - w parku narodowym bez zgody dyrektora parku, a w rezerwacie przyrody - bez zgody organu uznającego obszar za rezerwat przyrody;

 
25. wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, bez zgody ministra właściwego do spraw środowiska;

 
26. wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;

 
27. organizacji imprez rekreacyjno-sportowych - w parku narodowym bez zgody dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody bez zgody organu uznającego obszar za rezerwat przyrody.


Wersja regulaminu Wolińskiego PN do wydruku : 28,0 KB (bajtów: 28 672)


źródło: Woliński Park Narodowy, dodano: 08.12.2005r.

 

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

     

All original material and HTML coding © Parki.pl All rights reserved.