Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

  

     

Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy

Krempna 59, 38-232 Krempna

tel./fax.: +48 (013) 441 40 99; 441 44 40

www: www.magurskipn.pl  email: magurskipn@pro.onet.pl 


 Przyroda  O Parku | Geologia | Flora | FaunaOchrona |
 Kultura  Historia Terenu |
 Edukacja  Oferta Edukacyjna
 Turystyka  Regulamin Parku | Szlaki | Mapy |

 Badania naukowe

 

REGULAMIN PARKU

   

REGULAMIN DLA ZWIEDZAJĄCYCH MAGURSKI PARK NARODOWY
 

Zarządzenie Nr 9/2005r.

Dyrektora Magurskiego Parku Narodowego z dnia 2 maja 2005 r.

w sprawie regulaminu dla zwiedzających Magurski Park Narodowy

 

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1994r. o utworzeniu Magurskiego Parku Narodowego (Dz.U. Nr 126, poz. 612). wprowadzam:


§1.
 

Regulamin dla zwiedzających Magurski Park Narodowy wraz z opłatami za wstęp na niektóre obszary Parku oraz za jego udostępnianie, stanowiący załącznik niniejszego zarządzenia.


§2.
 

Traci moc Zarządzenie Nr 6/2003r. z dnia 5.05.2003 r. w sprawie regulaminu dla zwiedzających Magurski Park Narodowy.

 

§3.
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor

 

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 9/2005


 

Regulamin dla zwiedzających Magurski Park Narodowy

 

Nadrzędnym celem Parku jest ochrona przyrody, stąd ruch turystyczny podlega określonym ograniczeniom i nakazom.

 

Na terenie Parku:

 

1. Turystyka piesza i narciarska dozwolona jest wyłącznie po drogach publicznych i znakowanych szlakach turystycznych w okresie całego roku od wschodu do zachodu słońca.

 

2. Turystyka rowerowa dozwolona jest wyłącznie na drogach publicznych.

 

3. Turystyka konna dozwolona jest po specjalnie wyznaczonych trasach konnych za wniesieniem opłaty.

 

4. Ruch samochodowy na terenie Parku dozwolony jest jedynie na drogach publicznych.

 

5. W przypadku organizacji imprez zbiorowych (rajdów, złazów, kuligów, przejazdów saniami, itp.) należy uzyskać zezwolenie Dyrektora Parku określające miejsce, trasę i termin.

 

6. Zwierzęta należy przetrzymywać i prowadzić na uwięzi.

 

7. W Parku zabronione jest:

 - zrywanie roślin, niszczenie drzew i krzewów,

 - płoszenie, chwytanie i zabijanie dziko żyjących zwierząt, niszczenie gniazd nor i legowisk,

 - zbierania roślin i grzybów z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,

 - zaśmiecanie terenu, pozostawianie resztek pożywienia i opakowań,

 - zanieczyszczenie wód, gleb i powietrza,

 - schodzenia ze szlaków turystycznych,

 - biwakowania poza miejscami wyznaczonymi,

 - palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,

 - uprawianie sportów lotniarskich.

 

8. Na terenie Parku obowiązuje zachowanie ciszy.

 

9. Udostępnianie Parku dla realizacji produkcji filmowych i sesji fotograficznych w celach profesjonalnych – wymaga zgody Dyrektora i wniesienia opłaty.

 

10. Udostępnianie Parku dla celów edukacyjnych i rekreacyjnych możliwe jest za wniesieniem opłaty i na warunkach określonych w niżej załączonym „Cenniku opłat”.

 

11. Integralną częścią Regulaminu jest „Cennik opłat za wstęp na niektóre obszary Parku oraz za jego udostępnianie”.

 

12. Osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przyrody, a w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1994r. o utworzeniu Magurskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr126, poz. 612). oraz podporządkowania się poleceniom służb terenowych Parku. Naruszenie zasad i przepisów obowiązujących w Magurskim Parku Narodowym podlega odpowiedzialności karnej Pracownicy Straży Parku oraz inni upoważnieni pracownicy Służby Parku maja prawo do kontrolowania turystów znajdujących się na terenie MPN.

 

13. W.w. regulacje nie dotyczą prac ochronnych prowadzonych na terenie Magurskiego Parku Narodowego.

 

14. Logo Parku jest zastrzeżone i jego użycie wymaga zgody Dyrektora Parku.


Cennik

opłat za wstęp na niektóre obszary Parku oraz za jego udostępnianie obowiązujące od 2 maja 2005r. do 31 grudnia 2005r.

cennik stanowi integralną część Regulaminu

 

Zgodnie z Regulaminem dla zwiedzających Magurski Park Narodowy (Zarządzenie Dyrektora Magurskiego Parku Narodowego z dnia 2 maja 2005r) obowiązują następujące opłaty:

 

 

I. Wstęp na teren Magurskiego Parku Narodowego

 

 

Wstęp na szlaki turystyczne od 30.07.2005do 31.10.2005 opłata za 1dzień:

 

 - Osoby dorosłe 3,00zł

 - Młodzież szkolna, studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne, żołnierze służby czynnej 1,50zł

 - Dzieci do lat 7, osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań w zakresie ochrony przyrody, uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego, mieszkańcy gmin Krempna, Nowy Żmigród, Dukla, Osiek Jasielski, Dębowiec, Lipinki, Sękowa za okazaniem dowodu tożsamości. – bezpłatnie.

 

II. Udostępnianie Parku dla realizacji produkcji filmowych i sesji fotograficznych

 

 - Za fotografowanie i filmowanie przyrody i obiektów Parku w celach profesjonalnych i handlowych – opłata dzienna wynosi 50,00 zł.

 

III. Udostępnianie Parku dla celów edukacyjnych.

 

1. Ośrodek Edukacyjny wraz z Muzeum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej

 

Osoby zwiedzają Ośrodek Edukacyjny wraz z Muzeum tylko pod opieką pracownika Magurskiego Parku Narodowego.

 

a. Opłata za bilety wstępu do Ośrodka Edukacyjnego wraz z Muzeum MPN w Krempnej

 - Grupy do 10 osób:

 - Osoby dorosłe – 5 zł

 - Młodzież szkolna, studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne – 3 zł

 - Grupy od 11 osób i więcej:

 - Osoby dorosłe – 4 zł

 - Młodzież szkolna, studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne – 2 zł

 - Dzieci do lat 7, uczniowie szkół specjalnych, dzieci z domów dziecka, opiekunowie grup szkolnych, przewodnicy turystyczni, osoby uczestniczące w zajęciach edukacyjnych w ramach podpisanego porozumienia, pozostałe osoby uczestniczące w zajęciach edukacyjnych (z wyłączeniem sali wystaw), pracownicy parków narodowych – bezpłatnie.

 

b. Opłata za zajęcia edukacyjne w Ośrodku Edukacyjnym wraz z Muzeum (45 minutowa prelekcja max 40 osób 30 zł/grupa)

 

2. Ścieżka przyrodnicza „Kiczera Żydowska” – przejście tylko pod opieką pracownika Magurskiego Parku Narodowego (w grupie zorganizowanej do 20 osób) – 60 zł za przejście od grupy i 30 zł za przejście od grupy szkolnej i studenckiej

 

3. Pozostała obsługa grup turystycznych w terenie

 

 - Oprowadzanie grup po terenie Magurskiego Parku Narodowego – 30 zł/1 godzinę

 

IV. Udostępnianie Parku dla celów rekreacyjnych

 

a. Opłata za przygotowanie drewna na ognisko - 60 zł

 

b. Opłata za przygotowanie drewna na ognisko dla dzieci i młodzieży szkolnej uczestniczących w zajęciach na ścieżce przyrodniczej „Kiczera Żydowska” – 25 zł

 

c. Opłata za przygotowanie ogniska dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach na ścieżce przyrodniczej „Kiczera Żydowska” w ramach podpisanego porozumienia – 15 zł

 

d. Opłata za przejazd konny po wyznaczonym Transbeskidzkim Szlaku Konnym Brenna- Wołosate w obrębie Parku – 10 zł/1 konia/1 dzień.

 

e. Opłata za korzystanie z parkingu

 - parkowanie samochodu osobowego 0,50zł/1 godz.

 - parkowanie autokaru, BUSa(powyżej 9 osób) 1,00zł/1 godz.

 

V. Odpłatność za wynajęcie pomieszczeń w OEM MPN dla potrzeb konferencji, szkoleń itp.

 

a. sala przyrodnicza (do 50 osób), sala konferencyjna (do 100 osób) z możliwością korzystania ze sprzętu audiowizualnego (telewizor, magnetowid, DVD, rzutnik pisma, rzutnik przeźroczy, wizualizer, rzutnik multimedialny itp.) – 120 zł + 22% VAT za 3 godziny, każda następna godzina 30 zł + 22% VAT.

 

Ustalony cennik oraz opłata za wstęp do Parku może ulec zmianie w drodze zarządzenia Dyrektora Magurskiego Parku Narodowego.

 

Wpływy uzyskane za wstęp na niektóre obszary Parku oraz za jego udostępnianie są przeznaczone na utrzymanie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej Parku. Opłaty zawierają podatek VAT.

 

Wersja Regulaminu MPN do wydruku : 41,5 KB (bajtów: 42 496)


źródło: Magurski Park Narodowy, dodano: 11.12.2005r.

 

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

       

All original material and HTML coding © Parki.pl All rights reserved.