Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

      

        

INFORMATOR

 Prawo i Ustawy | Słownik Przyrodniczy | Regulaminy Parków |


SŁOWNIK PRZYRODNICZY

     

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 

Aberracja Chromosomowa

 - inaczej mutacja chromosomowa to zmiana liczby (aneuploidia) lub struktury chromosomów. Mutacje takie mogą zachodzić spontanicznie lub pod wpływem środków mutagenicznych. Aneuploidia jest skutkiem wadliwej segregacji chromosomów podczas podziału komórki. Zmiany struktury chromosomów powstająca na skutek pęknięć a następnie łączenia się odcinków w odmiennym już porządku. Mają one ogromne znaczenie dla ewolucji, ponieważ zmieniają położenie genów, a tym samym wpływają na szansę rekombinacji.


Abioseton

 - zwany też tryptonem to zawiesina rozłożystych szczątków organicznych i nieorganicznych z wietrzejących skał. Nadmiar tej zawiesiny powoduje zmętnienie wody, która ogranicza jej przezroczystość organiczając rozwój glonów i ryb.


Abiotyczność

 - przeciwieństwo biotyczności, czyli życia. Abiotyczny oznacza martwy, nieożywiony, natomiast biotyczny - żywy. Abiotyczne składniki środowiska tworzą biotop i są to np. ziemia, powietrze, woda. Abiotyczne czynniki wpływające na organizmy, to np. temperatura, światło, promieniowania, zasolenie, itd. (w przeciwieństwie do czynników biotycznych, takich jak patogeny, konkurenci, symbionty, organizmy-żywiciele itd. i różnego rodzaju ich oddziaływania).


Abisal (abysal)

 - strefa głębinowa, najuboższa w składniki pokarmowe, pozbawiona światła strefa mórz i oceanów, charakteryzująca się niską temperaturą (ok. 2 stopnie Celsjusza) i wysokim ciśnieniem wody (ok. 200 - 600 atmosfer) oraz brakiem światła słonecznego.Występuje tu specyficzna fauna głębinowa. Rozciąga się od ok. 1700 m pod poziomem lustra wody aż po ok. 6000 m. Toń wodna tej strefy nazywana jest abisopelagialem, a dno abisobentalem. Obejmuje ok. 75% obszarów oceanów. Niżej od tej strefy znajduje się tylko hadal.


Aborcja

 - (od łac. abortus - poronienie) to celowe, przedwczesne zakończenie ciąży, skutkujące śmiercią zarodka lub płodu.


Abrazja

 - jeden z czynników erozyjnych. Zachodzi na stromych, skalnych brzegach dużych zbiorników wodnych, takich jak oceany, morza i duże jeziora. Jest to proces ścierania skały poprzez okruchy skalne poruszane falami wodnymi. Efektem działania abrazji jest powstawanie klifu i platformy abrazyjnej.


Absorpcja (chemia)

 - proces transportu masy z fazy lotnej do ciekłej


Absorpcja (fizyka)

 - zjawisko oraz proces pochłaniania substancji gazowej w całą objętość substancji ciekłej lub stałej, lub też substancji ciekłej w całą objętość substancji stałej.


Absorpcja (optyka)

 - proces pochłaniania energii fali przez ciało


Abzymy

 - to przeciwciała o charakterze enzymatycznym. Uzyskuje się je w odpowiedzi na antygeny będące analogami stanu przejściowego danej reakcji enzymatycznej. Przeciwciało może wtedy związać substrat takiej reakcji, a w wyniku tego wiązania dochodzi do zmiany konformacyjnej substratu, dzięki której jego kształt przypomina związek przejściowy. Ponieważ związek przejściowy jest w danej reakcji związkiem o najwyższej energii, może on teraz łatwo przekształcić się w produkt reakcji.


Acetabularia - parasolowiec (Acetabularia) 

 - rodzaj jednokomórkowych i jednojądrzastych glonów morskich dorastających do ogromnych rozmiarów należący do zielenic.


Acetylocholina

 - jest to mediator neurochemiczny syntetyzowany w neuronach cholinergicznych. Prekursorem acetylocholiny jest cholina, która przenika z przestrzeni międzykomórkowej do wnętrza neuronów.


Acetylokoenzym A

 - Acetylo-CoA - aktywny octan, wysokoenergetyczny organiczny związek chemiczny odgrywający kluczową rolę w metabolizmie. Składa się z grupy octanowej związanej kowalencyjnie z koenzymem A. Jest przenośnikiem grup acylowych. Uczestniczy w przemianie tlenowej sacharydów w Cyklu Krebsa, w syntezie kw. tłuszczowych oraz w syntezie steroidów.


Achatina

 - rodzaj afrykańskich ślimaków lądowych osiagających gigantyczne rozmiary hodowanych niekiedy jako zwierzęta domowe.


Acydofil

 - organizm tolerujący bądź preferujący życie w środowisku kwaśnym (= o niskim pH, nawet poniżej 2). Do acydofili należą głównie wybrane gatunki bakterii i grzybów. Spotyka sie je m.in w starych kopalniach, hałdach, glebach wulkanicznych, gorących źródłach.


Acydotrofizm

 - jest to naturalne zakwaszanie wód. Występuje najczęściej w rejonach wulkanicznych i o dużej aktywności sejsmicznej. Spowodowany jest przedostawaniem się do wody, kwasów mineralnych z podłoża i przyległych skał.


Acylo-CoA

 - akywny octan, zwany acetylokoenzymem A. Jest kluczowym związkiem w oddychaniu tlenowym. W matrycy mitochondrialnej jest włączony w cykl przemian kwasów karboksylowych cyklu cytynowego (cykl Krebsa). Jego akceptorem jest 4-węglowy szczawiooctan.


Adaks

 - (łac. Addax nasomaculatus) - gatunek z rzędu parzystokopytnych, z rodziny krętorogich, zaliczany do antylop. Pierwotnie występował na całej Saharze: od Mauretanii, Maroka i Algierii aż do Sudanu. Obecnie adaks należy do najrzadszych antylop. Jego skóra i mięso są bardzo cenione, co przy braku ochrony spowodowało spadek liczebności, wobec czego gatunkowi grozi wyginięcie.


Adaptacja

 - zmiana w celu przystosowania do nowych warunków.


Adaptacja (fizjologia)

 - przystosowanie się organizmu żywego do życia w nowych dla niego, trwale zmienionych warunkach bytowych.


Adaptor, białko adaptorowe

 - w ogólnym rozumieniu białko, które nie ma aktywności enzymatycznej, a swoją funkcję pełni poprzez asocjację z innymi białkami. Termin ten odnosi się szczególnie do białek w szlakach przekazywania sygnału. W biologii komórkowej słowo adaptor ma węższe znaczenie i odnosi się do białek zaangażowanych w proces endocytozy.


Addycja

 - (przyłączanie) - reakcja chemiczna, w wyniku której następuje przyłączenie jednej cząsteczki do drugiej bez powstawania żadnych produktów ubocznych.


Adrenodoksyna

 - białko biorące udział w transporcie elektronów z NADPH na cytochrom P450 w mitochondrium. Adrenodoksyna zawiera jony żelaza związane z siarczkami.


Aerator

 - urządzenie napowietrzające. W rolnictwie służy do spulchniania gleby poprzez niszczenie jej zaskorupiałej powierzchni. Aeratory stosowane są także do napowietrzania wody. Ich zadaniem jest między innymi zmniejszenie właściwości korozyjnych wody.


Aeroby, tlenowce, aerobionty, oksybionty

 - wszelkie organizmy wykorzystujące tlen w procesie oddychania jako ostateczny akceptor protonów i elektronów (teoria chemiosmotyczna Mitchella).


Aeroplankton

 - [gr.], ogół organizmów unoszących się biernie w atmosferze, które nie mogą przeciwstawić się ruchom powietrza. Do organizmów takich należy zaliczyć bakterie, zarodniki grzybów, i inne drobinki organiczne. Struktura aeroplanktonu uzależniona jest od pory roku i od środowiska w jakim występuje. W borach sosnowych na przykład wiosną przeważają pyłki sosen i brzóz natomiast latem spory.


Aglutynina

 - to przeciwciało biorące udział w zlepianiu aglutynogenów podczas aglutynacji.


Agrocenoza

 - układ ekologiczny, który został utworzony przez człowieka w celu zmaksymalizowania plonów. Układowi temu towarzyszy uproszczony skład gatunkowy wszystkich szczebli troficznych a przez to ograniczona samoregulacja.


Agrochemia

 - nauka zajmująca się żyznością gleby i zagadnieniami nawożenia.


Akant

 - (Acanthus, z gr. = ákanthos) - rodzaj bylin lub krzewów należących do rodziny akantowatych. Dzięki swojemu wyglądowi akant stał się także motywem dekoracyjnym w postaci stylizowanego liścia śródziemnomorskiej rośliny. Motyw ten występował w architekturze starożytnej Grecji i Rzymu, później powtarzany był w renesansie, baroku i klasycyzmie.


Akarologia

 - to nauka o roztoczach (Acarina).


Akceleracja

 - w biologii oznacza wcześniejsze (w porównaniu z innymi narządami) wykształcenie się jakiegoś narządu w rozwoju zarodka; szybsze dojrzewanie dzieci i młodzieży w kolejnych pokoleniach i osiąganie w tym samym wieku większych wymiarów ciała, spowodowane pełniejszym wykorzystaniem potencjału genetycznego, dzięki bardziej racjonalnemu żywieniu. Inną przyczyną może być postępująca cywilizacja i urbanizacja, które powodują napięcie emocjonalne (wzmożone łaknienie), wcześniejsze i silniejsze bodźce seksualne, co wzmaga wydzielanie hormonów, a zwłaszcza hormonu wzrostu. Akceleracja jest zjawiskiem ostatnich dziesięcioleci. Badania wykazują, że ostatno ulega zwolnieniu lub nawet zahamowaniu.


Akineta

 - u nitkowatych sinic i niektórych glonów, żyjących w szybko zmieniających się warunkach, formy nieruchliwego stadium o charakterze zarodników przetrwalnikowych.


Akomodacja

 - to zjawisko dostosowania się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach. Dostosowanie to polega na odpowiednim doborze ostrości widzenia. Istnieją dwa zasadnicze mechanizmy akomodacji: 1. zmiana kształtu soczewki oka, a wskutek tego zmiana jej ogniskowej, i co za tym idzie zmiana jej zdolności zbierającej, 2. zmiana odległości soczewki od siatkówki. Ten pierwszy mechanizm występuje u ssaków, a drugi u ryb. U ptaków występują oba mechanizmy, a u stawonogów zjawisko akomodacji w ogóle nie występuje. Elastyczna soczewka oka może zmieniać swój kształt (uwypuklenie) dzięki mięśniom rzęskowym.


Akrosom

 - jest to przekształcony lizosom w przedniej części główki plemnika. Zawiera różne enzymy umożliwiające wniknięcie główki do komórki jajowej (poprzez miejscowe strawienie jej błony komórkowej).


Aktywator

 - to białko, które po związaniu się z DNA zwiększa częstość inicjacji transkrypcji z promotora.


Aktywny transport jonów

 - jest to transport jonów przez błony biologiczne na zasadzie transportu aktywnego. Przykładem aktywnego transportu jonów jest pompa sodowo-potasowa. Aktywny transpor dzielimy na pierwotny(np.pompa Na-K)oraz wtórny(np.resorpcja glukozy w jelitach.


Albinizm

 - (bielactwo) - brak pigmentu w skórze, tworach skórnych, włosach i tęczówca oka (czerwone oczy). Warunkuje go gen recesywny homozygotyczny. Cechę tę zaliczamy do genetycznych anomalii pigmentacji, która jest niekorzystna dla osobnika. Prócz albinizmu właściwego występuje także albinizm lokalny (odznaki). W zasadzie albinizm występuje rzadko, aczkolwiek u niektórych gatunków zwierząt (króliki, tchórze, szczury, świnki morskie, myszy) stał się cechą charakterystyczną dla niektórych odmian.


Alka

 - (a. krzywonosa) (Alca torda L., 1758) - średni ptak morski z rodziny alk, gnieżdżący się na wybrzeżach Atlantyku od wschodnich wybrzeży Ameryki Północnej, przez Grenlandię, Islandię, wyspę Jan Mayen, Wyspę Niedźwiedzią, Wyspy Brytyjskie, Wyspy Owcze, południowe i wschodnie wybrzeża Morza Północnego i Morza Norweskiego aż po Półwysep Kola na wschodzie. Zimuje na Atlantyku, w Kanale La Manche, Morzu Śródziemnym, Morzu Północnym oraz na Bałtyku. Te pełnomorskie ptaki na polskie wybrzeże zaglądają sporadycznie. Jedynie osobniki chore i ranne są wyrzucane na brzeg.


Alkaptonuria

 - (alkalia – ar. al-kali ‘potaż’ + gr. háptein ‘złapać’ + oúron ‘mocz’) med. nieprawidłowa pigmentacja wywołana zaburzeniami przemiany tyrozyny - brak enzymu dioksygenazy homogentyzynianowej, co powoduje wzrost stężenia homogentyzynianu, który po kontakcie z powietrzem utlenia się dając ciemne zabarwienie moczu; tkanki chrzęstne zabarwiają się na ciemnobrązowo (ochronoza), np. ciemne zabarwienie chrząstki nosa, ucha, plama barwnika na spojówce.


Allel

 - jest to jedna z wersji genu w określonym locus na danym chromosomie homologicznym. Dany allel może mieć charakter dominujący (oznaczany zwyczajowo wielką literą i kursywą: A) lub recesywny (oznaczany: a). W komórce somatycznej (co najmniej diploidalnej) allel dominujący będzie się silniej ujawniał (dominował) niż allel recesywny. Przyjęło się, że allele jednego genu oznacza się różnymi wariantami tej samej litery: A i a, IA, IB, i0 itp. Allele tego samego genu różnią się zwykle mutacją w postaci jednego lub większej liczby nukleotydów; nie wykluczone są mutacje wsteczne, likwidujące zmianę. W puli genowej populacji może występować wiele alleli tego samego genu. W organizmie diploidalnym zazwyczaj występują tylko dwa.


Allele wielokrotne

 - (ang. multiple alleles) - allele występujące w więcej niż dwóch postaciach; w danym organizmie mogą występować tylko dwa allele, natomiast w puli genowej populacji może być ich wiele.


Allelopatia

 - (z gr. - allelon (wzajemny) i pathos (cierpieć)) - szkodliwy lub korzystny wpływ substancji chemicznych wydzielanych przez rośliny danego gatunku lub pochodzących z rozkładu tych roślin. Alleopatia odnosi się głównie do substancji chemicznych wydzielanych do podłoża, które hamują wzrost innych organizmów w bezpośrednim otoczeniu (głównie roślin i bakterii) - może pobudzać i hamować kiełkowanie, a także wzrost i rozwój innych gatunków roślinnych żyjących w ich towarzystwie, lub zajmujących bezpośrednio po nich to samo miejsce. Jest to rodzaj antagonistycznego oddziaływania na siebie populacji, polegający na tym, że populacja A wytwarza substancję szkodliwa dla konkurencyjnej populacji B.


Allochoria

 - (obcosiewność) - u roślin nasiennych rozsiewanie nasion przy pomocy czynników zewnętrznych. Rozróżniamy kilka typów allochorii: hydrochoria (przez wodę), anemochoria (przez wiatr), barochoria (przez grawitację), zoochoria (przez zwierzęta), np. ornitochoria, antropochoria (przez człowieka). Rośliny wykształcają często specjalne struktury umożliwiające im obcosiewność.


Allopatryczność

 - zajwisko polegające na występowaniu populacji lub spokrewnionych gatunków na wzajemnie wykluczających się obszarach geograficznych, np. różnych kontynentach.


Alloploidy

 - (allopoliploidy) to mutanty które mają zwiększoną liczbę chromosomów o nieidentyczne genomy należące do różnych gatunków.


Allopoliploid

 - poliploidalna komórka lub osobnik, który jest rezultatem skrzyżowania dwu blisko spokrewnionych organizmów (najczęściej roślin) i zawiera zwielokrotnione zespoły chromosomów z organizmów rodzicielskich.


Allosomy

 - (gr. allos - inny, soma - ciało) to inaczej chromosomy płciowe, chromosomy płci lub heterosomy, w odróżnieniu od autosomów. U człowieka chromosomy : X i Y, u osobnika płci żeńskiej XX, a u osobnika płci męskiej XY.


Alpinarium

 - ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym odtwarzane jest górskie środowisko naturalne z wysokogórskimi roślinami.


Alrauna

 - (z niem.) - korzeń mandragory, któremu przypisywano właściwości magiczne.


Ambrozja (ekologia)

 - zjawisko współżycia grzybów niższych z niektórymi bezkręgowcami, np. kornikami, termitami, niektórymi mrówkami, larwami galasówek. Polega na tym, że owad odżywia się grzybnią a grzyb czerpie substancje odżywcze z kału owada. Dodatkową korzyścią dla grzyba jest jego rozprzestrzenianie wraz z odchodami owada.


Amebocyt

 - są to ruchliwe komórki znajdujące się w mezoglei, którą wytwarzają. Oprócz mezoglei wytwarzają krzemionkę i węglan wapnia. Ich funkcją jest zbieranie zbędnych produktów przemiany materii, trawienie pokarmu przyjmowanego od choanocytów na których osiada zawiesina organiczna na kołnierzykach.


Amensalizm

 - jedna z antagonistycznych zależności międzygatunkowych w której obecność i czynności życiowe jednego gatunku wpływają niekorzystnie na gatunek drugi, przy czym jest to relacja jednostronna tj. obecność tego drugiego gatunku dla pierwszego jest obojętna. Przykładem amensala jest pędzlak - grzyb, który produkując antybiotyk (penicylinę) - ogranicza rozwój bakterii.


Amfetamina

 - (inne stosowane nazwy: benzedryna, psychedryna, perwityna) to jedna z grupy substancji psychotropowych - związków chemicznych wykazujących działanie pobudzające na ośrodkowy układ nerwowy. Uwalnia ona neuroprzekaźniki z zakończeń nerwowych i blokuje ich wychwyt zwrotny, Najsilniej uwalniane są noradrenalina, potem dopamina, a najsłabiej serotonina. Na skutek tego zwiększa się aktywność układu nerwowego, i w efekcie pobudzany jest cały organizm. Amfetamina najczęściej przyjmowana jest w formie siarczanu amfetaminy, rzadziej w postaci higroskopijnego chlorowodorku, fosforanu czy winianu.


Amitoza

 - (podział amitotyczny) - podział materiału genetycznego komórki poprzez proces inny niż mitoza i bez równej dystrybucji materiału genetycznego do komórek potomnych. W szczególności podział makronukleusa u orzęsków (Cilliata) jest podziałem amitotycznym. To podział szybki, niedokładny, jest przyczyną nowotworów, u zdrowych osób zachodzi w nerkach, wątrobie.


Amniopunkcja

 - (amniocenteza) to inwazyjna metoda diagnostyki prenatalnej polegająca na pobraniu płynu owodniowego do badania kariotypu.


Anabioza

 - stan krańcowego obniżenia aktywności życiowej organizmu, zwykle w odpowiedzi na niekorzystne warunki środowiska naturalnego. Można ją zaobserwować u licznych ryb, jej mechanizm jest jednak odmienny w różnych strefach klimatycznych. W obszarach międzyzwrotnikowych stan anabiozy jest charakterystyczny dla ryb dwudysznych, które zapadając w sen w porze suchej, wykorzystują anabiozę do przetrwania suszy. Zakopane w błocie, wykorzystują do oddychania przekształcony pęcherz pławny, który jest jednak mało wydajnym narządem oddechowym i spełnia swą rolę jedynie w stanie spowolnionego metabolizmu. Prapłetwiec może w stanie anabiozy przetrwać kilka lat. W naszej strefie klimatycznej anabiozę obserwuje się u ryb takich jak karaś i lin, które przesypiają niskie temperatury zimy zagrzebane na dnie zbiornika. W wyschniętych zbiornikach wodnych w naszej strefie klimatycznej przetrwać potrafi piskorz, zagrzebujący się w tym celu całkowicie w pokładach dennego mułu.


Anabolizm

 - to ta część metabolizmu, która związana jest ze wzrostem tkanek organizmu. Często procesy metaboliczne dzieli się na anaboliczne (wzrostowe) i kataboliczne (związane z rozkładem i zanikaniem materii organicznej). Anabolizm to reakcje syntez związków bardziej złożonych z prostszych, wymagające dostarczenia energii. Energia ta umożliwia podniesienie poziomu energetycznego związków w czasie procesu chemicznego. Powstający w ten sposób produkt rekcji zawiera większą ilość energii, niż substraty. Dostarczona energia zostaje zmagazynowana w postaci wiązań chemicznych.


Analiza długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP)

 - jest metodą inżynierii genetycznej wykorzystującą polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP). W metodzie tej wykorzystuje się trawienie DNA za pomocą enzymów restrykcyjnych i elektroforezę. Już zmiana pojedynczego nukleotydu w sekwencji rozpoznawanej przez enzym spowoduje, że nie dokona on rozcięcia DNA, co powoduje, że np. u dwóch różnych osób powstanie różna ilość fragmentów DNA, będących produktami rozkładu pierwotnej cząsteczki. Fragmenty te będą się także różnić wielkością. Elektroforeza umożliwi rozróżnienie wielkości tych fragmentów, co będzie widoczne jako różnica w ilości i położeniu poszczególnych prążków na elektroferogramie.


Anemia sierpowata

 - Anemia sierpowata to rodzaj wrodzonej anemii (niedokrwistości) polegającej na wadzie budowy hemoglobiny. Pod wpływem mutacji dochodzi do zmiany struktury białkowej. Powstaje tzw. hemoglobina S (HbS). Ten typ anemii jest przede wszystkim rozpowszechniony w środkowej i zachodniej Afryce, sporadycznie jest spotykany w rejonie Morza Śródziemnego. Choroba ta występuje najczęściej u mulatów i murzynów. W obecnej chwili nie ma możliwości leczenia przyczyny tej choroby. Chorzy są w dużym stopniu są odporni na malarię.


Anemochoria

 - jeden ze sposobów rozprzestrzeniania nasion roślin, polegający na roznoszeniu nasion przez wiatr. Niektóre rośliny wykształciły specjalne przystosowania do tego, np. nasiona zaopatrzone w skrzydełka lub puch.


Aneuploidia

 - określenie oznaczające zaburzenie ilości materiału genetycznego (DNA) znajdującego się w jądrze komórkowym (ploidia). Aneuploidia jest jednym z kilku zaburzeń ilości materiału genetycznego i oznacza, że jego ilość w komórkach nie jest wielokrotnością zawartości DNA w jednym garniturze chromosomów, ale ma wartość pośrednią.


Angiogeneza

 - to proces tworzenia nowych naczyń włosowatych. Zachodzi w rozwoju embrionalnym, może także zachodzić w życiu pozapłodowym zarówno jako proces fizjologiczny jak i patologiczny.


Anizogamia

 - to typ rozmnażania płciowego, gdzie obie gamety są ruchliwe i różnią się od siebie wielkością


Antropochoria

 - jeden ze sposobów rozprzestrzeniania nasion roślin. Rozprzestrzenianie diaspor roślin przez człowieka, przypadkowo np. przyczepione do ubrania lub celowo np. handel.


Antropopresja

 - ogół działań człowieka (zarówno planowych i przypadkowych) mających wpływ na środowisko przyrodnicze. Antropopresja może być scharakteryzowana poprzez różną skalę intensywności i zasięgu przestrzennego, co ma najczęściej aspekt negatywny, np.: hałas, zanieczyszczenie powietrza i wód, wyrąb lasów, wypas nadmiernej ilości zwierząt.


Antybiotyki

 - (z greki anti - przciw, bios - życie) - związki chemiczne - naturalne, wytwarzane przez drobnoustroje, ale także syntetyczne, produkowane przez człowieka, które są stosowane w lecznictwie jako leki przeciwdziałające infekcjom wywoływanym przez drobnoustroje (najczęściej bakterie, ale także mykoplazmy i pierwotniaki). Bywają także używane profilaktycznie w zapobieganiu zakażeniom bakteryjnym w przypadku osłabienia odporności, np. neutropenii, a także w profilaktyce bakteryjnego zapalenia wsierdzia.


Antykodon

 - jest to trójka zasad charakterystyczna dla danego aminokwasu, oraz komplementrana do kodonu tego aminokwasu znajdującego się w mRNA. Wystepuje on w cząsteczce tRNA biorącej udział w translacji. Podczas tego procesu przyłącza się on do komplementarnej trójki zasad w mRNA wraz z znajdującym się na przeciwnym końcu czasteczki tRNA aminokwasem.


Antykoncepcja

 - (anti conceptio - przeciw poczęciu) – zbiór technik zapobiegających niezaplanowanemu poczęciu dziecka w trakcie stosunku płciowego.


Aparat Golgiego

 - Aparat Golgiego występuje niemal we wszystkich komórkach eukariotycznych. Jednostka każdego aparatu Golgiego - diktiosom - składa się ze stosu cystern oraz odpączkowujących pęcherzyków. W strukturach Golgiego odbywa się: 1. sortowanie i dojrzewanie białek i lipidów; 2. modyfikacje reszt cukrowych glikoprotein i glikolipidów; 3. synteza polisacharydów oraz mukopolisacharydów : glikozoaminoglikanów, hemicelulozy, pektyny;


Aparat szparkowy

 - struktury wielokomórkowe pochodzenia epidermalnego roślin służące do kontrolowanej wymiany gazowej. Szparki tworzą się we wczesnych stadiach rozwojowych rośliny, już na zawiązkach pędów. Aparat może składać się z kilku komórek (aparat szparkowy typu Gramineae, Amaryllidaceae, Mnium) lub kilkunastu u wątrobowców.


Aplanospory

 - to nieruchliwe, często mające postać przetrwalników mitospory czyli zarodniki tworzone podczas mitozy. Rozsiewane przez wiatr w celu rozmnażania się sporofitu rośliny.


Apomiksja

 - to typ rozmnażania, w którym osobniki potomne tworzone są z jednej komórki bez udziału procesów płciowych. W najszerszej definicji oznacza rozmnażanie przez nasiona, kiedy to zarodek powstaje bez procesu zapłodnienia (agamospermia) oraz rozmnażanie wegetatywne. Swoim zakresem obejmuje wtedy całość rozmnażania bezpłciowego i przeciwstawiana jest rozmnażaniu płciowemu. Częściej za apomiksję uważa się tylko rozmnażanie bezpłciowe prowadzące do wytworzenia nasion.


Apoptoza

 - to zaprogramowana śmierć komórki - dzięki temu mechanizmowi usuwane są zużyte lub uszkodzone komórki. Można ją przyrównać do zaplanowanego samobójstwa komórki w organizmie wielokomórkowym mające na względzie dobro całego organizmu. W odróżnieniu od martwicy, gdzie dochodzi do uszkodzenia jakimś zewnętrznym czynnikiem, apoptoza jest zjawiskiem naturalnym w rozwoju i życiu organizmów.


Arachnologia

 - dziedzina nauki zajmująca się badaniem różnych gatunków pajęczaków.


Arboretum

 - ogród dendrologiczny (łac. arbor - drzewo) - wyodrębniony obszar, na którym znajduje się kolekcja drzew i krzewów, utrzymywany w celu naukowo-badawczym (np. prace nad aklimatyzacją obcych gatunków), bądź ochrony rzadkich gatunków i odmian. Przy arboretach znajdują się też często szkółki i punkty sprzedaży roślin.


Arboretum w Kórniku

 - największe i najstarsze w Polsce arboretum. Zostało założone w 1. połowie XIX wieku przez Tytusa Działyńskiego i jego syna Jana. Na powierzchni ponad 40 ha znajduje się w ok. 3 tys. gatunków drzew i krzewów, w tym wiele egzotycznych.


Archaebacteria

 - dawna nazwa Archea. Stosowana jest również nazwa archeony - organizmy zaliczane tradycyjnie wraz z eubakteriami do prokariotów. Pierwotnie uważano nawet, że są ewolucyjnie starsze od bakterii właściwych, obecnie jednak wiadomo, że grupy te ewoluowały równolegle i są jednakowo stare. Wg niektórych systematyków należy archeowce traktować jako odrębną linię ewolucyjną i nadać im rangę domeny.


Areał

 - zarówno w botanice jak i zoologii oznacza obszar występowania danego gatunku. W ekologii oznacza teren występowania populacji lub ograniczeny zasięg terenu danego osobnika (terytorializm) (areał osobniczy).


Artefakt (biologia)

 - to struktura tkanki lub komórki, która powstała w procesie przygotowywania danego preparatu, nie istnieje w żadnym żywym organizmie (biofakt).


Artefakt (archeologia)

 - jest to każdy przedmiot stworzony lub zmodyfikowany przez człowieka, a następnie odkryty w wyniku badań archeologicznych.


Astrobiologia, egzobiologia, kosmobiologia

 - nauka powstała w wyniku zbliżenia się zainteresowań i pól badawczych astronomii i biologii. Burzliwy rozwój badań Układu Słonecznego, a w szczególności naukowa eksporacja planet podobnych właściwościami fizycznymi do Ziemi, spowodowały pojawianie się coraz częstszych pytań o możliwość istnienia życia na innych niż Ziemia ciałach niebieskich. Liczne sondy kosmiczne dostarczały i dostarczają danych, które wskazują na możliwe występowanie wody np. na Marsie. Rozbudza to wyobraźnię uczonych co do istnienia tam jakichś form życia. Od czasów Kopernika, gdy ludzkość uzmysłowiła sobie, iż nie znajduje się w centrum Wszechświata, poddawane w wątpliwość są - wydawałoby się nie do podważenia - przesłanki o "wyjątkowości" istnienia różnorakich form żyjących.


Atmosfera

 - gazowa powłoka otaczająca planetę.


Audyt środowiskowy

 - oznacza narzędzie zarządzania obejmujące systematyczną, udokumentowaną, okresową i obiektywną ocenę efektów działalności organizacji, systemu zarządzania i procesów służących ochronie środowiska.


Autekologia

 - dział ekologii zajmujący się badaniem wzajemnych związków pomiędzy zwierzętami i roślinami, a otoczeniem w jakim się znajdują (środowisko, środowisko nieożywione, środowisko przyrodnicze). W tych związkach badany jest udział i reakcje pojedynczego organizmu, w przeciwieństwie do synekologii, gdzie biosystemem wchodzącym w interakcje ze środowiskiem nieożywionym są zbiorowości organizmów takie jak populacje, biocenozy (fito lub zoocenozy), a nawet większe jednostki jak ekosystemy czy nawet całe biomy.


Autosomy

 - (gr. autos - sam, soma - ciało) to wszystkie chromosomy, za wyjątkiem allosomów czyli chromosomów płciowych.


Autotomia

 - to odruchowe odrzucenie przez zwierzę części ciała jako fizjologicznej reakcji obronnej. Odrzucona część zazwyczaj w większym lub mniejszym stopniu jest regenerowana. Np. odrzucenie ogona w czasie ucieczki przez jaszczurkę zwinkę. Napastnik zadowala się ogonem a jaszczurka uchodzi z życiem.


Awifauna (Ornitofauna)

 - ogół gatunków ptaków zamieszkujących określony obszar geograficzny, rodzaj środowiska (biotop) lub żyjących w określonym okresie geologicznym.


 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

    


źródło: Wolna Encyklopedia Wikipedia; dodano: 03.02.2006r.

          

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

Link Exchange: EcoTravel | Ojców | Pieskowa Skała | Jaskinia Ciemna | Noclegi | dodaj linka...

     

 

    

  

All original material and HTML coding © 2006 Parki.pl All rights reserved.