Babiog�rski Park NarodowyBia�owieski Park NarodowyBiebrza�ski Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawie�ski Park Narodowy

Gorcza�ski Park NarodowyPark Narodowy G�r Sto�owychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwia�ski Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieni�ski Park NarodowyPoleski Park Narodowy

S�owi�ski Park Narodowy�wi�tokrzyski Park Narodowy

Tatrza�ski Park NarodowyPark Narodowy Uj�cie WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoli�ski Park Narodowy

  

     

Park Narodowy Uj�cie Warty

Park Narodowy "Uj�cie Warty"

Chyrzno 1, 69-113 G�rzyca
tel.: +48 (095) 752 40 27, 752 40 16, fax.: +48 (095) 752 41 53 

www: www.pnujsciewarty.gov.pl  email: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl 


.: AKTUALNO�CI

   

  

  

 

 

 

 

 

 

�WIATOWY DZIE� TEREN�W PODMOK�YCH!
 

2 lutego 2009 – �wiatowy Dzie� Teren�w Podmok�ych
w Parku Narodowym „Uj�cie Warty”

 
Co roku 2 lutego obchodzony jest �wiatowy Dzie� Teren�w Podmok�ych. Data ta przypomina dzie� 02.02.1971r., kiedy w ira�skim kurorcie Ramsar nad Morzem Kaspijskim zosta�a podpisana Konwencja RAMSAR - Konwencja o obszarach wodno-b�otnych maj�cych znaczenie mi�dzynarodowe, zw�aszcza jako �rodowisko �yciowe ptactwa wodnego.

 
Obszary wodne i b�otne w rozumieniu Konwencji to �rodowiska, w kszta�towaniu kt�rych dominuj�c� rol� odgrywa woda. Na �wiecie wyr�niono 40 typ�w takich obszar�w. W my�l Konwencji chronione powinny by� nie tylko jeziora, torfowiska, rzeki i inne wody p�yn�ce, ale tak�e wybrze�a i zatoki morskie, laguny, rafy koralowe, a nawet sztuczne zbiorniki wodne.

 
Konwencj� obj�te s� tereny podmok�e na ca�ym �wiecie. Aktualnie dokument ratyfikowa�o 158 pa�stw, obejmuj�c ochron� 1828 obszar�w o ��cznym obszarze 169 mln ha.
Polska przyj�a Konwencj� Ramsar w 1978r. Obecnie na Li�cie konwencji jest 13 obszar�w z Polski, w tym Park Narodowy „Uj�cie Warty”.

 
Konwencja Ramsar nabiera coraz wi�kszego znaczenia, z powodu zmniejszaj�cej si� ilo�ci wody s�odkiej na Ziemi. Zjawisko zanikania mokrade� bardzo negatywnie odbija si� na gospodarce wodnej ca�ych region�w i ich bilansie wodnym. Powoduje to nasilenie niebezpiecznych proces�w takich jak: powodzie, susze, po�ary.
Obszary wodne i b�otne retencjonuj� i oczyszczaj� wod�, przeciwdzia�aj� powodzom, zapobiegaj� po�arom. Ponadto cechuj� si� bardzo bogat� ro�norodno�ci� biologiczn� - 40% wszystkich gatunk�w na Ziemi zwi�zanych jest z terenami podmok�ymi. Mokrad�a s� te� �r�d�em wielu bogactw, wykorzystywanych przez cz�owieka: dostarczaj� pokarm, materia�y budowlane, substancje lecznicze itd.
Rokrocznie ustalane jest has�o przewodnie �wiatowego Dnia Teren�w Podmok�ych, kt�re podkre�la problemy zwi�zane z ochron� tych obszar�w. W tym roku has�o brzmi „Z biegiem rzeki – od �r�de� do uj�cia, Mokrad�a ��cz� nas wszystkich”. Sentencja ta ma podkre�li� istot� wsp�lnej ochrony i dbania o czysto�� rzek na ca�ej ich d�ugo�ci, a tak�e u�wiadomi�, �e konsekwencje negatywnych dzia�a� w g�rnym biegu rzeki i jej dorzeczu wp�ywaj� na jej stan i mieszka�c�w w ni�szych biegach rzeki.
 
Podobnie jak w poprzednich latach, Park Narodowy „Uj�cie Warty” zaprasza do wsp�lnego �wi�towania z okazji �wiatowego Dnia Teren�w Podmok�ych - niedziela, 1 lutego, godz. 11 00 siedziba Parku w Chyrzynie.

W programie:
- 11:00 - Uroczyste otwarcie.

- 11:10 - Prezentacja multimedialna pt.: „Polskie obszary wpisane na list� Ramsar” – Agnieszka Mielczarek, PN „Uj�cie Warty”. Prezentacja przybli�y uczestnikom problematyk� zwi�zan� z ochron� teren�w podmok�ych na przyk�adzie polskich obszar�w chronionych w ramach mi�dzynarodowej Konwencji Ramsar.

- 11:30 - Przedstawienie teatralne pt. „Sk�d si� wzi�y lilie wodne” – Inscenizacja teatralna w wykonaniu dzieci – zdobywc�w Grand Prix w organizowanym przez PN „UW” konkursie pt.: „Legenda z mokrade�”.
 
- 12:30 - Wycieczka z przewodnikiem na �cie�k� przyrodnicz� „Ptasim Szlakiem”. Mimo, �e tegoroczna zima nale�y do mro�nych, wszystkich Pa�stwa serdecznie zapraszamy na wsp�lny spacer po najbardziej znanej w PN „UW” �cie�ce edukacyjnej „Ptasim Szlakiem”. Mamy nadziej�, �e szcz�cie nam dopisze i uda si� zaobserwowa� zimuj�ce w parku �ab�dzie krzykliwe, g�si zbo�owe i bia�oczelne, myszo�owy czy majestatycznych w�adc�w przestworzy – bieliki. A mo�e wypatrzymy r�wnie� inne ornitologiczne „rarytasy”? Zapraszamy do wsp�lnych obserwacji! Zapewniamy dojazd do �cie�ki, lornetki, oraz fachow� opiek� pracownika Parku. Uwaga!! Ch�tnych do udzia�u w wycieczce prosimy o wcze�niejsze zg�oszenia telefoniczne - 095 7524026
 
Wystawa prac plastycznych Arkadiusza Chor��yczewskiego „Ptaki”. Na wystaw� sk�ada si� kilkadziesi�t prac plastycznych wykonanych bardzo ciekaw� technik�, kt�rej tajniki pozostaj� znane tylko autorowi.
 
Pocz�stunek rodem z mokrade�. Cz�sto zapominamy o tym, �e mokrad�a to nie tylko bogactwo gatunk�w, doskona�e miejsce na relaks, odpoczynek, magazyn s�odkiej wody, ochrona przed powodziami ale tak�e �r�d�o pokarmu dla wielu milion�w ludzi na ca�ym �wiecie. Dlatego zapraszamy na skromny pocz�stunek „rodem z mokrade�”.
 
Dodatkowo w godzinach 11 00 - 14 30 ka�dy b�dzie m�g� bezp�atnie wej�� na wie�� obserwacyjn� w Chyrzynie, czy zakupi� wszelkie wydawnictwa Parku.

 
Autorzy tekstu: Agnieszka Mielczarek, Magda M�drawska,

Autor zdj��: Magda M�drawska.
 PN „UW”


dat.: 20.01.2009 | �r�d�o: PN Uj�cie Warty |

                 

 

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: sp�ywy kajakowe

.: zielone szko�y

    

    

   

.: forum

.: ksi�ga go�ci

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

Link Exchange: EcoTravel | Ojc�w | Pieskowa Ska�a | Jaskinia Ciemna | Noclegi | Grota �okietka | | dodaj linka...

     

 

    

  

All original material and HTML coding © 2009 Parki.pl All rights reserved.